Kvarter med flera bostadshus, människor i rörelse, illustration.
Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Två flerbostadshus vid Tyska Bottens väg

Nockebyhov

Vid korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick (Nockebyhov 2:22) planeras två flerbostadshus med 4-5 våningar med cirka 56 bostadsrätter. Vid ett allmänt torg närmast korsningen möjliggörs för café eller gym. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Två flerbostadshus i tre till fem våningar

Flerbostadshusen med cirka 56 bostadsrättslägenheter består av två hus, som är sammanbyggda i bottenvåningarna. Den längre huskroppen följer Tyska Bottens väg och den kortare huskroppen placeras utmed Mälarblick.

Våningshöjden i flerbostadshuset trappar ner från fem till tre våningar. Det lägsta våningstalet utgör en mindre volym närmast gatan.

Parkering

Bilparkering sker i garage under flerbostadshuset. I garaget med infart från Tyska Bottens väg inryms parkeringsplatser motsvarande 0,8 parkeringsplatser/lägenhet.

Gång- och cykelbana

Som en del av utvecklingen av hela Nockebyhov byggs Tyska Bottens väg om. Ombyggnaden innebär bland annat att en gångbana anläggs utmed Tyska Bottens väg. Gångbana saknas idag på den sida av vägen som planområdet ligger vid.

Bilder

Kvarter med flera bostadshus, människor i rörelse, illustration.
Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Hus ovanifrån sett, illustration.
Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Område markerat med lila färg, illustration.
Planområdet är markerat med lila.

Tidsplan

  • Tyska Bottens väg byggs om på delen mellan Gubbkärrsbacken och Mälarblick.
  • Byggaktören kan påbörja sin byggnation av bostäder när ledningsarbetena och ombyggnationen av gatan genomförts samt bygglov beviljats.
  • Detaljplanen vann laga kraft 8 april 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Brovalvet förvaltnings AB har förvärvat fastigheten. Tidigare ägare var Lindbäcks boende AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Erika Montelius
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 566

Västra Nockebyhov

Projekt i Nockebyhov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad