Ny bebyggelse syns i mitten av bilden. Framför byggnaden ligger Sofielundsvägen. Byggnaden syns från sydväst och vägen sträcker sig snett inåt i bilden. Framför byggnaden syns gatuträd. Mot gatan finns entréer och balkonger. Byggnadens sockelvåning markeras i annat fasadmaterial. Visionsbild.
Vy från Sofielundsvägen. Bild: Pörner+Pettersson
Projekt Planerat

Flerbostadshus på Sofielundsplan

Johanneshov

På Sofielundsplan i Johanneshov planeras nya bostäder i flerbostadshus. Bostäderna är tänkta som bostadsrätter. Fastighet som berörs är Enskede gård 1:1. Samråd pågår 4 oktober-14 november 2022.

Projektfakta

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan för del av Sofielundsplan. Förslaget innehåller 44 bostadsrätter i ett flerbostadshus. Bostäderna föreslås utmed Sofielundsvägen, resterade del av Sofielundsplan planläggs som park. Den nya byggnaden föreslås bli fem våningar.

Den nya byggnadens placering är gjord för att minska buller i den parkyta som blir kvar. Entréer föreslås mot Sofielundsvägen och befintlig allé. Parkering föreslås i garage under byggnaden.

Plandata

Planområdet är beläget vid Sofielundsplan i stadsdelen Johanneshov, cirka 150 meter från Blåsuts tunnelbanestation. Detaljplanens område omfattar del av fastigheten Enskede Gård 1:1 och är cirka 3 000 kvm. Fastigheten Enskede gård 1:1 ägs av Stockholms stad.

Tidplan

  • Samråd, 4 oktober-14 november 2022
  • Granskning, preliminärt kvartal 2 2023
  • Antagande, preliminärt kvartal 3 2023

Byggaktör

Viktor Hanson AB

 

Bilder på samrådsförslaget

Ny bebyggelse syns i mitten av bilden. Framför byggnaden ligger Sofielundsvägen. Byggnaden syns från sydväst och vägen sträcker sig snett inåt i bilden. Framför byggnaden syns gatuträd. Mot gatan finns entréer och balkonger. Byggnadens sockelvåning markeras i annat fasadmaterial. Visionsbild.
Vy från Sofielundsvägen. Bild: Pörner+Pettersson
Vy ovanifrån på illustration över befintliga hus och förslaget. Del av Sofielundsplan som föreslås vara kvar och ny vändplan visas. Illustration.
Situationsplanen visar ny bebyggelse i förhållande till befintlig bebyggelse. Illustration: ÅWL

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mats Jakobsson

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Britta Josephson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad