Projekt Planerat

Flerbostadshus vid Malmövägen

Björkhagen

Vid korsningen Malmövägen och Ystadsvägen planeras ett flerbostadshus med cirka 40 bostäder. I samband med den bostadsbyggnationen flyttas Malmövägens sträckning för att skapa en mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen.

Projektfakta

Cirka 40 lägenheter och mer trafiksäker korsning

Vid korsningen Malmövägen och Ystadsvägen planeras ett flerbostadshus med cirka 40 lägenheter i en L-formad byggnadskropp. För att skapa ett levande kvarter planeras lokaler i bottenvåningen. I samband med planläggningen rätas korsningen vid Ystadsvägen och Malmövägen upp för att skapa en mer trafiksäker gatumiljö. Sträckan förses också genom planläggningen med gång- och cykelstråk, som förbinder Kärrtorp med Björkhagen. 

Med förslaget tillförs en boendekategori som är underrepresenterad i området idag, nämligen större lägenheter såsom tre-, fyra- och femrumslägenheter. Området domineras idag av ett- och två-rumslägenheter.

Tidplan

  • Exploateringsnämnden markanvisade 2013-02-18 marken till Riksbyggen.
  • Start-PM togs fram, andra kvartalet 2015.
  • Plansamråd genomfördes 15 november 2016 - 3 januari 2017.
  • Detaljplanen var på granskning 29 augusti - 26 september 2018.
  • På grund av ett administrativt misstag under granskningen gick planen ut på en andra granskning 12 december, 2018 - 23 januari, 2019. De yttranden som kom in under den första granskningsperioden tas med i granskningsutlåtandet.  
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 23 maj, 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft 2 november, 2020.

Byggaktörer

Riksbyggen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad