Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Projekt Planerat

Två flerbostadshus vid Tyska Bottens väg

Nockebyhov

Vid korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick (Nockebyhov 2:22) planeras nybyggnation av två flerbostadshus om 4-5 våningar med cirka 56 bostadsrättslägenheter. Vid ett allmänt torg närmast korsningen möjliggörs lokaler för café eller gym.

Projektfakta

Två flerbostadshus i tre till fem våningar

Flerbostadshusen med cirka 56 bostadsrättslägenheter består av två hus, som är sammanbyggda i bottenvåningarna. Den längre huskroppen följer Tyska Bottens väg och den kortare huskroppen placeras utmed Mälarblick.

Våningshöjden i flerbostadshuset trappar ner från fem till tre våningar. Det lägsta våningstalet utgör en mindre volym närmast gatan.

Parkering

Bilparkering sker i garage under flerbostadshuset. Garaget med infart från Tyska Bottens väg planeras rymma parkeringsplatser motsvarande 0,8 parkeringsplatser/lägenhet.

Gång- och cykelbana

Som en del av utvecklingen av hela Nockebyhov kommer Tyska Bottens väg att byggas om. Ombyggnaden innebär bland annat att en gångbana anläggs utmed Tyska Bottens väg. Gångbana saknas idag på den sida av vägen som planområdet ligger på.

Byggaktör

Exploateringsnämnden beslutade 6 februari 2014 att anvisa mark för cirka 56 bostäder till Lindbäcks Boende AB.

Tidplan

Planarbetet startade 14 april 2016. Plansamråd ägde rum under perioden 24 januari till 7 mars 2017. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 31 augusti 2017 godkändes redovisningen av plansamrådet samt tillstyrkte stadsbyggnadskontorets förslag om att sänka det mindre flerbostadshuset med en våning samt sänka med en våning av en mindre del på det längre flerbostadshuset. Förslaget ställdes ut för granskning mellan 10 oktober till 2 november 2017.

Beslut om flerbostadshus inom Nockebyhov 2:22 antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2017. Därefter överklagades planen till Mark- och miljödomstolen. Den 28 december 2018 avslog Mark- och miljödomstolen de klagandes överklagan. De klagande fick inte beviljat överprövning hos Mark- och miljööverdomstolen. Därmed vann planen laga kraft 8 april 2019.

Ledningsarbeten pågår längs Tyska Bottens väg, på delen mellan Tältgatan och Mälarblick.

Läs mer om gatu- och ledningsarbetena längs Tyska Bottens väg.

Vid korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick har träd märkts ut som planeras fällas i april 2020. En del av träden är sjuka, då de är angripna av barkborre och riskerar att falla naturligt. En del av träden måste bedömas av en arborist innan de tas ned. Andra träd ska tas bort då staden planerar ett torg på platsen.

Byggaktören kan påbörja sin byggnation av bostäder när nödvändiga ledningsarbeten och ombyggnationen av gatan genomförts samt bygglov beviljats.

Bildgalleri

Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse ovanifrån.
Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Planområdet är markerat med lila.
Planområdet är markerat med lila

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

 

 

Kontakt

Peter Tryzno

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Michael Johansson

Byggledare, Helm

Byggledare för Stockholms stads arbeten längs Tyska Bottens väg samt upprustning av Rimiparken

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad