Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Projekt Pågående

Två flerbostadshus vid Tyska Bottens väg

Nockebyhov

Vid korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick (Nockebyhov 2:22) planeras nybyggnation av två flerbostadshus om 4-5 våningar med cirka 56 bostadsrättslägenheter. Vid ett allmänt torg närmast korsningen möjliggörs lokaler för café eller gym. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Två flerbostadshus i tre till fem våningar

Flerbostadshusen med cirka 56 bostadsrättslägenheter består av två hus, som är sammanbyggda i bottenvåningarna. Den längre huskroppen följer Tyska Bottens väg och den kortare huskroppen placeras utmed Mälarblick.

Våningshöjden i flerbostadshuset trappar ner från fem till tre våningar. Det lägsta våningstalet utgör en mindre volym närmast gatan.

Parkering

Bilparkering sker i garage under flerbostadshuset. I garaget med infart från Tyska Bottens väg inryms parkeringsplatser motsvarande 0,8 parkeringsplatser/lägenhet.

Gång- och cykelbana

Som en del av utvecklingen av hela Nockebyhov byggs Tyska Bottens väg om. Ombyggnaden innebär bland annat att en gångbana anläggs utmed Tyska Bottens väg. Gångbana saknas idag på den sida av vägen som planområdet ligger vid.

Byggaktör

Webbsida - Lindbäcks Boende AB 

Lindbäcks kommer att tillträda fastigheten preliminärt under februari 2022. Brovalvet förvaltnings AB kommer därefter att förvärva fastigheten.

Tidplan

  • Geoteknisk undersökning kommer utföras av Gaia Survey AB, via Geomind under vecka 49. Arbetet sker dagtid mellan klockan 07:30-16:00. Syftet med utredningen är grundläggning för planerade bostäder vid Tyska Bottens väg/Mälarblick. Eventuellt kommer sly och grenar att behöva tas ned för att kunna genomföra provtagningen. Arbetet kan innebära oljud i samband med borrning i berg.
    Kontakt: Patric Friberg på Geomind, telefon: 072-528 83 17.
  • Byggaktören kan påbörja sin byggnation av bostäder när ledningsarbetena och ombyggnationen av gatan genomförts samt bygglov beviljats.
  • Detaljplanen vann laga kraft 8 april 2019.

Bildgalleri

Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse ovanifrån.
Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Planområdet är markerat med lila.
Planområdet är markerat med lila

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

 

 

Kontakt

Peter Tryzno

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Michael Johansson

Byggledare, Helm

Byggledare för Stockholms stads arbeten längs Tyska Bottens väg samt upprustning av Rimiparken

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad