Människor går på en gata, flerbostadshus finns längs gatan.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus och LSS-boende vid Gubbkärrsvägen

Nockebyhov

Vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen planerar Familjebostäder att uppföra flerbostadshus med totalt cirka 90 bostäder. Detaljplanen är ett led i förverkligandet av Stockholms stads bostadsmål och att utveckla Nockebyhov.

Närhet till service och natur

Stadsdelen Nockebyhov är belägen i närheten av Brommaplan – en i stadens översiktsplan utpekad tyngdpunkt. Nockebyhov kompletteras med fler bostäder med olika upplåtelseformer samt lokaler för verksamheter. I programmet för västra Nockebyhov, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013 pekades detta område ut som aktuellt för flerbostadshus. Närheten till kollektivtrafik och närheten till Judarskogen skapar möjligheter till goda boendevärden.

Flerbostadshus med cirka 90 bostäder

Inom planområdet kommer flerbostadshus uppföras, som i huvudsak är fyra eller fem våningar med en delvis sänkt våning mot befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen är fördelad på tre lamellhus och ett gårdshus med totalt cirka 90 hyreslägenheter, inklusive ett LSS-boende. I delar av byggnadernas gatuplan skapas möjlighet till lokaler. Bostadsentréerna i den nya bebyggelsen riktas ut mot Gubbkärrsvägen.

Parkering sker i huvudsak i garage. Parkeringstalet är satt till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Antalet cykelplatser är planerat till 2,5 cykelplatser per lägenhet.

Satsning på ökad trafiksäkerhet

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt ge plats för en ny busshållplats av timglasmodell har del av Gubbkärrsvägen byggts om på delen mellan Dalgången och Semestervägen samt gångstråk i trä anlagts längs Semestervägen.

Upprustning av Gubbkärrsvägen

Bilder

En väg med bilar, cyklist och människor bredvid flerbostadshus.
Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Kvinna med barnvagn bland träd och hus.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Två flerbostadshus med en gångväg emellan.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.

Tidsplan

Stockholms stads arbeten med att rusta upp Gubbkärrsvägen, bygga ny busshållplats i höjd med Semestervägen samt bygga gångstråk längs Semestervägen till Tyska Bottens väg avslutades i maj 2024.

Familjebostäder kan därmed påbörja sin byggnation av bostäder.

Detaljplanen vann laga kraft 14 april 2020.

Bilder

Illustrerad karta över Gubbkärrsvägen och Tältgatan.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.
Illustrerad karta över Nockebyhov.
Träspång under uppbyggnad, bredvid träd och fotbollsplan.
Foto på gångstråket i trä längs Semestervägen. Fotot taget i juni 2023.
Träspång under uppbyggnad med träd runtomkring.
Foto på gångstråket i trä upp mot Judarskogen. Fotot taget i juni 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Aktörer

Arbetena med upprustning av Gubbkärrsvägen och gångstråk längs Semestervägen utförs av Veidekke på uppdrag av exploateringskontoret i Stockholms stad. Därefter planeras Familjebostäder komma in och bygga bostäder.

Markägare är Stockholms stad och marken upplåts som tomträtt till AB Familjebostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Västra Nockebyhov

Projekt i Nockebyhov

  • Illustrationen visar radhusen och dess entréer från gatan.
    Radhus byggs längs Tyska Bottens väg i Nockebyhov. Illustration: Aros Bostad.
  • Kvarter med flera bostadshus, människor i rörelse, illustration.
    Visionsbild av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad