Människor går på en gata, flerbostadshus finns längs gatan.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus och LSS-boende vid Gubbkärrsvägen

Nockebyhov

Vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen planerar Familjebostäder att uppföra flerbostadshus med totalt cirka 90 bostäder. Detaljplanen är ett led i förverkligandet av Stockholms stads bostadsmål och att utveckla Nockebyhov.

Stadens arbeten har påbörjats med att rusta upp Gubbkärrsvägen, delen mellan Dalgången och Semestervägen samt anlägga ett gångstråk i trä längs Semestervägen. Just nu 'r det uppehåll i entreprenaden på gunder av vintern. Arbetena beräknas starta upp igen under våren 2024.

Närhet till service och natur

Stadsdelen Nockebyhov är belägen i närheten av Brommaplan – en i stadens översiktsplan utpekad tyngdpunkt. Nockebyhov kompletteras med fler bostäder med olika upplåtelseformer samt lokaler för verksamheter I programmet för västra Nockebyhov, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013 pekades detta område ut som aktuellt för flerbostadshus. Närheten till kollektivtrafik och närheten till Judarskogen skapar möjligheter till goda boendevärden.

Flerbostadshus med cirka 90 bostäder

Inom planområdet kommer flerbostadshus uppföras, som i huvudsak är fyra eller fem våningar med en delvis sänkt våning mot befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen är fördelad på tre lamellhus och ett gårdshus med totalt cirka 90 hyreslägenheter, inklusive ett LSS-boende. I delar av byggnadernas gatuplan skapas möjlighet till lokaler. Bostadsentréerna i den nya bebyggelsen riktas ut mot Gubbkärrsvägen.

Parkering sker i huvudsak i garage. Parkeringstalet är satt till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Antalet cykelplatser är planerat till 2,5 cykelplatser per lägenhet.

Satsning på ökad trafiksäkerhet

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt ge plats för en ny busshållplats av timglasmodell byggs delar av Gubbkärrsvägen om.

Upprustning av Gubbkärrsvägen

Stockholms stad genomför arbeten för bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet i anslutning till en ny busshållplats vid Gubbkärrsvägen i höjd med Semestervägen. Den sträcka som berörs är i första hand delen mellan Dalgången och Semestervägen.

Karta över Nockebyhov där Semestervägen och Gubbkärrsvägen är markerad.
  • En busshållplats av timglasmodell byggs som innebär att inga bilar kan köra förbi när bussen står stilla vid busshållplatsen. Busshållplatsens placering är markerad med lila punkt på kartan ovan.
  • Farthinder/hastighetsdämpande åtgärder genomförs vid övergångsstället i anslutning till busshållplatsen.
  • Bredare gång- och cykelbana byggs på norra sidan (mot Judarskogen) av Gubbkärrsvägen.
  • Gångstråk i trä byggs vid Tyska Bottens väg, i nära anslutning till Nockebyhovs skola mot Gubbkärrsvägen och vidare mot Judarskogen. Där övergår stråket i befintliga skogsstigar. Stråket är markerad som blå linje på kartan ovan.
  • Stråket längs Semestervägen går längs en allmän yta (Semestervägen) mellan skolgården och fotbollsplanen. Det har tidigare bildats stora vattenansamlingar vid ihållande regn vid gångstråket och genom lägga ett trädäck längs stråket tillgängliggörs stråket och kan användas även när det är blött i markerna.
  • Dämme för grodor och andra djur byggs för att främja den biologiska mångfalden. Dämmet placeras på norra sidan mot Judarskogen, nära Lugnet-ängen. Dämmet är inramat av trästockar där dagvatten samlas. Vattenansamlingen är bra för grodor och andra djur som trivs vid små vattendrag.

På kartan ovan är arbetsområdet markerat med rosafärgad streckad linje. Ny parkerings-/angöringsficka är markerad med orange cirkel.

Arbeten längs Gubbkärrsvägen delen mellan Semestervägen och Dalgången pågår. Ledningar för vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme, el och tele läggs ned längs vägen. Gång- och cykelbanan på norra sidan (mot Judarskogen) blir bredare. Arbetena sker etappvis längs sträckan.

Ena körbanan stängs av och fordonstrafiken regleras med ett trafikljus förbi arbetsområdet.

Busshållplatsen vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Tältgatan/Semestervägen är avstängd. Trafikanter hänvisas till "gamla" hållplats Nockebyhov vid Tyska Bottens väg/Tältgatan (vändslingan).

För trafikinformation läs mer på SL:s webbplats.

Gångtrafikanter och cyklister uppmanas använda säkra gångvägar längs Dalgången, Tyska Bottens väg och Ferievägen, då man inte kan gå eller cykla förbi arbetsområdet.

Från Tyska Bottens väg, längs Semestervägen mot Gubbkärrsvägen och vidare mot Judarskogen byggs ett gångstråk, spång i trä. Spången har öppnats upp på den del av sträckan som är mellan Nockebyhovsskolan och fotbollsplanen. Övrig del av spången mot Gubbkärrsvägen är avstängd. Belysning kommer att monteras längs spången.

Stammarna av de träd som fällts längs Semestervägen får ligga kvar i naturen till glädje för insekter, som i sin tur lockar fåglar och andra djur. På så sätt bidrar det till den biologiska mångfalden.

Arbetena pågår i huvudsak under vardagar klockan 07.00–19.00. En del arbeten kan komma att behöva utföras under sen kväll för att inte störa framkomligheten på Gubbkärrsvägen.

En ökning av byggtrafik, damm och buller i anslutning till arbetsområdet kan märkas.

Under arbetena längs Gubbkärrsvägen kommer trafiken tillfälligt att flyttas i sidled och tillfälliga gångvägar att anläggas. Följ skyltarna för alternativ väg. Boende, besökare, räddningstjänst och nyttotrafik kan ta sig till fastigheterna under hela arbetsperioden.

Korsningen Gubbkärrsvägen/Tältgatan är avstängd och beräknas vara det fram till mitten av oktober. Trafikanter till Tältgatan kan åka via Tyska Bottens väg.

Du som går eller cyklar i området kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att följa vägvisningsskyltar, respektera avstängningar och om möjligt välja andra vägar.

Arbetena utförs av Veidekke på uppdrag av exploateringskontoret.

Bilder

En väg med bilar, cyklist och människor bredvid flerbostadshus.
Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Kvinna med barnvagn bland träd och hus.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Två flerbostadshus med en gångväg emellan.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.

Tidsplan

Stockholms stads arbeten med att rusta upp Gubbkärrsvägen och bygga ny busshållplats i höjd med Semestervägen samt gångstråk längs Semestervägen till Tyska Bottens väg beräknas pågå till våren/sommaren 2024. 

När Stockholms stad är klara med arbetena längs Gubbkärrsvägen kan Familjebostäder påbörja sina byggnation av bostäder.

Detaljplanen vann laga kraft 14 april 2020.

Bilder

Illustrerad karta över Gubbkärrsvägen och Tältgatan.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.
Illustrerad karta över Nockebyhov.
Träspång under uppbyggnad, bredvid träd och fotbollsplan.
Foto på gångstråket i trä längs Semestervägen. Fotot taget i juni 2023.
Träspång under uppbyggnad med träd runtomkring.
Foto på gångstråket i trä upp mot Judarskogen. Fotot taget i juni 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Aktörer

Arbetena med upprustning av Gubbkärrsvägen och gångstråk längs Semestervägen utförs av Veidekke på uppdrag av exploateringskontoret i Stockholms stad. Därefter planeras Familjebostäder komma in och bygga bostäder.

Markägare är Stockholms stad och marken upplåts som tomträtt till AB Familjebostäder.

Kvarteret Oldmästaren, Familjebostäders webbplats

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Västra Nockebyhov

Projekt i Nockebyhov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad