Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

Kristinedal omvandlas till bostadsområde

Gamla Enskede

Stockholms stad föreslår att Enskede företagspark, Kristinedal i Gamla Enskede omvandlas till en blandad stadsmiljö med cirka 330 bostäder och 7 000 kvadratmeter kontor samt förskola, vård och olika centrumändamål.

Projektfakta

Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder och kontor samt förskola, vård och centrumändamål. Planområdet ligger mellan Nynäsvägen och Skogskyrkogården. På andra sidan Nynäsvägen ligger Gamla Enskede. Skogskyrkogården och Gamla Enskede är riksintressen för kulturmiljövård och Nynäsvägen är riksintresse för kommunikation. Det innebär att avvägningar kommer att göras för att hantera påverkan på de här riksintressena samt från risker, buller och skyfall. För att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området behöver delar av den befintliga bebyggelsen ersättas med ny.

Planområdet avgränsas av Sockenvägen i norr, Nynäsvägen i väst och tunnelbanespår för gröna linjen i öst. Det är ungefär fyra hektar och omfattar samtliga fastigheter i kvarteren Kristinedal och Buxbomshäcken. Norr och väst om planområdet ligger bostadsområden och i öst gränsar området till Skogskyrkogården.

Platsen har ett bra kollektivtrafiknära läge för bostäder och verksamheter med närhet till service och natur.

Markägoförhållanden 

Större delen av planområdet ägs av Stockholms stad och upplåts till privata tomträttsinnehavare. Fastigheten Kristinedal 15 ägs av ett privat bolag, Stockholmsaktiebolaget Autopunkten.

Preliminär tidplan

  • Start-PM maj 2022
  • Samråd oktober 2024
  • Granskning februari 2026
  • Godkännande Stadsbyggnadsnämnden kvartal 3 2026
  • Antagande i Kommunfullmäktige kvartal 3 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stefan Larsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad