Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Projekt Planerat

Förråd vid Rågsvedsvägen

En verksamhet för förrådsuthyrning planeras i ett område söder om Rågsvedsvägen. I planerna ingår även ett utegym och naturstig.

Om projektet

Efter beslut i exploateringsnämnden 2013 gavs markanvisning för ett område söder om Rågsvedsvägen till Itex Rental som planerade för maskinuthyrning i området. 

I april 2023 förvärvade Green storage AB fastigheten och det planeras nu istället för förrådsverksamhet. 

I området finns idag en fotbollsplan som nu föreslås ersättas av den nya verksamheten. En del naturmark kommer att asfalteras vilket kommer att kompenseras. Till exempel planeras ett utegym och en naturstig, samt placering av nedtagna träd, i närområdet.

Tidplan

  • Samråd: 17 september - 29 oktober 2019
  • Granskning av detaljplanen: 10 juni - 21 juli 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: hösten 2020. Detaljplanen överklagas. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet
  • Laga kraft: 9 mars 2021.
  • Byggstart: Under 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elana Svanström

Projektledare, exploateringskontoret

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Uppdaterad