visionsbild om hur förskolan kan se ut från Ripsavägen
Förslag till ny förskolebyggnad sett från Ripsavägen. Illustration: Max Arkitekter
Projekt Pågående

Förskola på Ripsavägen byggs ut

Högdalen

Förslaget gör det möjligt att bygga ut förskolan Skogsbacken i Högdalen. Projektet berör fastigheten Portklappen 1 samt del av Örby 4:1.

Projektfakta

Från fyra till tio avdelningar

Förslaget gör det möjligt att långsiktigt utöka förskolan Skogsbacken. Dels genom en utökning av befintlig fastighet, dels genom byggrätt för en ny förskolebyggnad.

I förslaget kopplas den nya byggnaden samman med den befintliga byggnaden via en upphöjd glasad gång. Detta ger tillgänglighet till bägge byggnaderna samtidigt som det blir möjligt att ha en samlad förskoleverksamhet.

Tidplan

  • Samråd skedde inom ärendet dp 2010-03518 under
    september-oktober 2013
  • Granskning: 23 maj - 20 juni 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2018
  • Planen vann laga kraft den 29 december 2018.

Markägare

Fastigheterna Portklappen 1 samt Örby 4:1 ägs av Stockholms stad. Portklappen 1 upplåts med tomträtt till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

 

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar från planprocessen.

Bygg- och plantjänsten

tecknad visionsbild om hur nya och gamla delen kan byggas ihop med en glasad gång
Idé om hur nya byggnaden kan byggas ihop med befintlig. Illustration: Max Arkitekter

Kontakt

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad