Projekt Pågående

Förskolan Humlan byggs ut

Årsta

En ny och större förskolebyggnad planeras till förskolan Humlan i Årsta för att möte ett ökat behov av platser på förskolan.

Projektfakta

Varför?

Förskolan Humlan på fastigheten Ånimmen 2 i Årsta har inte kapacitet att möta dagens behov av förskoleplatser. Förskolans byggnad rymmer idag tre avdelningar i ett plan, men behöver i framtiden kunna rymma sex avdelningar. En planförfrågan har därför inkommit till stadsbyggnadsnämnden om att bygga en ny, större förskolebyggnad.

Vad?

Den nuvarande förskolebyggnaden är uppförd på så kallad prickmark. Det innebär att den är uppförd delvis utanför byggrätten, på mark som i planen är markerad med prickar. Genom att göra en ändring av byggrätten i detaljplanen kan man uppföra den nya byggnaden.

Den nya byggnaden föreslås ha två våningar och ersätta den nuvarande. Den uppförs på samma plats vilket innebär att den placeras så att gården blir så stor som möjligt.

Eftersom den nya förskolan kommer att inrymma dubbelt så många barn behöver även arean på förskolegården utökas. Cirka 1000 kvadratmeter parkmark föreslås tas i anspråk för detta.

Vem?

Planområdet ägs av Stockholms stad och förskolan Humlan bedriver verksamhet på fastigheten.

Laga kraft 20 juli 2016

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad