Karta med cirkel över det område som utreds för plats för idrott och park.
Fotbollsplan utreds i Kristinebergs strandpark. Cirkeln markerar den ungefärliga platsen.
Projekt Planerat

Fotbollsplan utreds i Kristinebergs strandpark

Kristineberg

Nordvästra Kungsholmen genomgår en omfattande förändring från tidigare industriområde till en tätbebyggd stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och service. Staden utreder möjligheten att uppföra en 11-spelsplan inom Kristinebergs strandpark. Planområdet ligger inom fastigheterna Tennisbollen 1 och Kristineberg 1:1.

Projektfakta

Mötesplatser och samhällsfunktioner viktigt i en växande stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en 11-spelsplan inom Kristinebergs strandpark för att möta behovet av idrottsytor i innerstaden och som ersättning för minskade idrottsytor på nya Stadshagens IP.

I Stockholms stads Översiktsplan beskrivs Kristinebergs strandpark som en viktig mötesplats och har stor betydelse för att uppnå översiktsplanens mål om en sammanhängande stad och en god offentlig miljö. Mötesplatser omfattas bland annat av samlingslokaler och idrottsanläggningar som lockar besökare från olika delar av staden. I Översiktsplanen framgår även att 11-spelsplanen i Stadshagen ska ersättas på en ny plats på Kungsholmen och staden utreder nu möjligheten att uppföra en ny fotbollsplan i Kristinebergs strandpark.

På del av området finns i dag en tennishall som ska rivas, då en ny byggs i Stadshagen.

Behov av ytor för både idrott och park

Planarbetet ska sträva efter att tillgodose idrottens behov av yta för sin verksamhet likväl som allmänhetens behov av tillgång till park.

Under planarbetet behöver dagvatten- och skyfallsfrågor i samband med eventuell flytt av pumpstation särskilt utredas samt kompensation för befintliga anläggningar i parken.

Planområdet markanvisades till fastighetskontoret av exploateringsnämnden den 12 maj 2022.

Byggaktör är Stockholms stad

Preliminär tidplan

  • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden 9 juni 2022.
  • Samråd: januari 2024.
  • Granskning: augusti 2024.
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: januari 2025.

Bildgalleri

Kartbild där ungefärligt område för parkmark respektive idrott som utreds är utritade.
Kartbild där ungefärligt område för fotbollsplan som utreds framgår.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad