Torg med trädplanteringar, fontän, omgivande flerbostadshus och verksamhetslokaler, människor i rörelse, illustration.
Kvarterstorget, vy mot söder. Illustration: SWECO Architects.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hornsbergskvarteren

Kristineberg

Planen för Hornsbergskvarteren innebär att området där den gamla bussdepån låg, invid Kristinebergs idrottsplats omvandlas med byggnation av cirka 890 bostäder, idrottshallar och kontorslokaler. Förslag till ändring av detaljplan ligger inom fastigheten Kristinebergs slott 10 samt Kristinebergs slott 3.

Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör totalt cirka 890 nya bostäder där det tidigare legat en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats. I fyra bostadskvarter planeras cirka 220 bostäder upplåtas som hyresrätt och cirka 670 som bostadsrätt. AB Borätt och Familjebostäder bygger LSS-boende. Familjebostäder bygger förskola.

Översikt över planområdet med färgmarkeringar för respektive typ av byggnad.

Närmast Essingeleden byggs kontorskvarter på cirka 90 000 kvadratmeter och en idrottsanläggning, där 2–3 idrottshallar möjliggörs. Ett hotell planeras inom området. Kristinebergs idrottsplats bevaras och parkmarken utökas i området. Under Essingeleden planeras ett parkeringshus och nödvändig teknisk infrastruktur.

Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Ett program för utbyggnaden i del av området godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002. 

Bussdepån är riven

Detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda antogs av Solna stads kommunfullmäktige den 27 mars 2017. Trafikförvaltningen, SL har flyttat sin verksamhet från området i Kristineberg.

Hornsbergskvarteren

Vy mot byggnad med gråsilvrig fasad, liten torgyta framför entrén, människor i rörelse, illustration.
Förslag på idrottshall och idrottstorget, vy från Långa gatan. Illustration: Vida Arkitektkontor.
Idrottsplats där barn är i rörelse, läktare. Bakom idrottsplatsen syns ett flerbostadshus, illustration.
Förslag på nytt bostadshus i kvarter 4, vy från idrottsplatsen. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Gata med omgivande flerbostadshus och verksamhetslokaler, till vänster hus med stora glaspartier, till höger hus i brunt tegel, människor i rörelse i stadsmiljö, illustration.
Vy mot område med flerbostadshus, gatukorsning, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 3, vy från Lindhagensgatan. Illustration: Belatchew Arkitekter.

Tidplan

  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid nämndens möte den 9 juni 2022 att dela upp detaljplan för Hornsbergskvarteren i två separata detaljplaner, där de två kvarter (kvarter 1 och 2) som ligger närmast Nordenflychtsvägen hanteras som en separat plan med diarienummer: 2022-01535.
  • Detaljplanen för övriga bebyggelsen – detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs Slott 10 (numera Kristinebergs Slott 11), som omfattar 430 bostäder, idrottshallar, kontor och parker samt en ombyggnad av Kristinebergs IP vann laga kraft 22 december 2022.
  • Skanska har börjat byggnationen av sitt kvarter i korsningen Lindhagensgatan och vid rampen upp mot Essingeleden.
  • Stadens arbeten med markarbeten beräknas påbörjas framåt sommaren 2025, därefter kan resterande byggaktörer tillträda sin mark och påbörja sin byggnation inom Hornsbergskvarteren.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs Slott 10 m fl. (2007-38473) Planen syftar till att fullfölja planerna för stadsutvecklingsområdet för Nordvästra Kungsholmen genom bland annat en omvandling av bussdepån.

Del av Kristinebergs slott 11 (2022-01535). Två bostadskvarter med lokaler i bottenplan inom strukturen för Hornsbergskvarteren.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Andrew Blank
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 226

Monica Almquist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 252

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Västra Kungsholmen

Projekt i Kristineberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad