• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Kontors- och verksamhetslokaler vid Kristinebergs slottsväg

Kristineberg

Kvarteret Kristineberg 1:10 ligger utmed Essingeleden norr om Hjalmar Söderbergs väg. Här föreslås ett kontorshus med lokaler för verksamheter och service i bottenvåningen ut mot gatan. I planen föreslås även att hårdgjord mark omvandlas till parkmark och att skyddsvärda ekar bevaras.

Kontorsbebyggelse och ny parkmark

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra ny kontorsbebyggelse med lokaler i entréplan i ett kollektivtrafiknära läge i Kristineberg. Detta ligger i linje med programmet för Nordvästra Kungsholmen och stadens Översiktsplan. Syftet är också att säkerställa att de särskilt skyddsvärda ekarna bevaras. Inom Kristinebergs slottspark är fokus att återställa och omvandla trafikytor till parkmark, bevara och utveckla befintliga naturvärden samt tillföra nya målpunkter.

Föreslagen kontorsbyggnad

Det föreslagna kontorshuset omfattas av cirka 30 000 ljus BTA, är cirka 130 meter lång och varierar mellan tre och åtta våningar. Kontorshuset har brutits ned i mindre enheter för att skapa en variation och småskalighet samt för att passa väl ihop i mötet med kommande bebyggelse i det så kallade Hornsbergskvarteren i norr, bostadsbebyggelsen i sydväst samt parken. I byggnaden planeras lokaler för verksamheter och service med entréer ut mot gatan (som fått arbetsnamnet ”Långa gatan”). Förslaget ska relatera till omgivande park och naturmark.

Byggnaden placeras med långsidan mot Essingeleden för att skapa ett bullerskydd för Kristinebergs slottspark och befintlig bostadsbebyggelse. Byggnadens utbredning är noga avvägt för att säkerställa att de särskilt skyddsvärda ekarna bevaras.

Bilder på föreslagen kontorsbebyggelse

Perspektiv från Alice Lyttkens gata. Illustration: White Arkitekter.
Perspektiv från Kristinebergs Slottsväg mot norr. Illustration: White Arkitekter.
Långa gatan (arbetsnamn) mot norr. Illustration: White Arkitekter.
Långa gatan (arbetsnamn) mot söder. Illustration: White Arkitekter.

Park- och naturområden

Förslaget för planområdet utgår från att natur och-parkmark bevaras och återskapas samt att en ny gata byggs till kontorshuset och att parkmarken anpassas till gatans höjder. Det finns några särskilt skyddsvärda ekar. Ekarnas förutsättningar har utretts för att identifiera individuella skyddszoner runt respektive ek. Dessa ligger inom allmän platsmark för att säkerställa att ekarna långsiktigt kan stå kvar. 

I planen föreslås flera åtgärder för att bidra till, bevara och återskapa naturmark:

 • I ytorna mot Essingeleden planläggs området som natur för att värna och gynna de befintliga ekarna och eklevande insekter.
 • Essingeledens tidigare avfarter återställs till naturmark.
 • Kristinebergs slottsväg kompletteras med träd- och buskplanteringar.
 • Inom Kristinebergs slottspark är fokus att återställa och omvandla trafikytor till parkmark, bevara och utveckla befintliga naturvärden samt tillföra nya målpunkter.
 • Befintliga terrasser föreslås rustas upp med ytor för odling och vistelse, och den befintliga hundrastgården planeras flyttas till ett nytt läge intill Långa gatan, som är ett arbetsnamn.

Trafik och parkering

Långa gatan föreslås bli en huvudgata med genomfartstrafik i området. Gatan blir en ny länk mellan Hjalmar Söderbergs väg i söder och Lindhagensgatan i norr.

Det platsspecifika behovet av bilparkeringsplatser i området ligger i spannet 3–5 parkeringsplatser per 1000 kvm ljus BTA (bruttoarea). Det innebär att parkeringstalet för Kristineberg 1:10 motsvarar cirka 90–150 parkeringsplatser. Bilparkering för kontoren och besöksparkering anordnas i garage under det föreslagna kontorshuset.

Antalet planerade parkeringsplatser för personbilar i garaget uppgår till 126 stycken. Allmänt tillgängliga parkeringsplatser finns i närområdet på befintlig och planerad kanstensparkering samt i offentliga garageanläggningar under Essingeleden.

Genom att öppna upp det planerade garaget under kvällar och helger kan möjlighet ges till samutnyttjande av parkeringsplatserna för besökare till bland annat den kommande idrottshallen (inom projekt Hornsbergskvarteren) precis intill. På så vis kan områdets sammantagna infrastruktur få ett effektivare utnyttjande och antalet fordonsrörelser i området vid större evenemang minskas.

Miljökonsekvensbeskrivning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken (MB). En miljöbedömning utförs integrerat med planprocessen.

Illustrationer över platsen

Situationsplan - platsen. Illustration: White Arkitekter.
Situationsplan - landskap. Illustration: White Arkitekter.

Tidsplan

 • Samråd 23 januari – 4 mars 2024
 • Granskning april 2025
 • Godkännande i SBN oktober 2025
 • Antagande i KF december 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

NCC. Stockholm stad äger marken i den allmänna utemiljön.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Mellan 23 januari till 4 mars 2024 är det samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Det kan du göra i Bygg- och plantjänsten, se länk nedan.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Alexandra Källén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 522 

Monica Almquist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 252

Projekt i Kristineberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad