Flygvy över området kring Fruängen, fotografi.

Stadsutvecklingsområde Fruängen

När Fruängen växer vill staden ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av området. I arbetet med att ta fram ett program ska vi studera hur en utveckling av Fruängen kan möjliggöra mer levande stadsliv i centrum, att omvandla befintliga vägar till urbana stråk samt ge stärkta kopplingar mot omkringliggande stadsdelsområden och Huddinge kommun.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till program som ska utreda förutsättningar för stadsutveckling i Fruängen.

Det innebär en omvandling med nya bostäder, arbetsplatser, mer service, plats för en ny skola, ny bytespunkt för kollektivtrafiken, nya gång- och cykelvägar samt utvecklade park- och torgrum.

I programhandlingen formuleras mål och strategier för kommande stadsutveckling. Knäckfrågor identifieras och utreds. Dokumentet ska fungera som vägledning och underlag för beslut som fattas i kommande processer och projekt som sammantaget bidrar till utvecklingen i Fruängen.

I programarbetet har staden tittat på potential på stadens mark men även på potentiell utveckling inom tomträtter som staden ser som positiv för stadsdelens framtid.

Programförslaget innehåller

 • cirka 1000 nya bostäder, varav cirka 500 i centrum
 • flera nya arbetsplatser
 • ny placering av skola
 • ny park
 • stärkta offentliga rum
 • utveckling av grönområden
 • ny bytespunkt för spårväg, buss och tunnelbana
 • centrumfunktioner och mer service.

Området som planeras innefattar Fruängens stadsdelsområde. Området är cirka 130 hektar stort och avgränsas av Södertäljevägen i norr, Mickelsbergsvägen i sydost och kommungränsen till Huddinge i väster

Programmets fyra strategier

Programförslaget bygger på fyra mål med tillhörande stadsbyggnadsstrategier. Målbilden har tagits fram utifrån översiktsplan och övriga styrdokument.

Låt det gröna vara en ledstjärna

I Fruängen är grönskan stommen för kommande utveckling. Det sammanhängande nätet av promenadstråk, parker och naturmark är en del av Fruängens särart.

I programhandlingen kan du läsa mer ingående om varje strategi,dess vision och mål samt stadsbyggnadsstrategier som hör till.

Fler bostäder och mer stadsliv

I Fruängen finns plats för mer. Fler bostäder, fler verksamheter och mer service. Ny bebyggelse föreslås främst i centrum, på parkeringsytor och längs med stadsdelens huvudgator, för att värna Fruängens gröna värden.

Koppla ihop och nå ut

I Fruängen ska det vara lätt att hitta och att röra sig, både till fots och på cykel, både inom Fruängen och till och från omgivande stadsdelar och Huddinge kommun.

Möjliggör hållbara transporter

Fruängens kollektivtrafik stärks ännu mer med en ny spårväg.

Miljön i centrum underlättar för byten mellan tunnelbana, spårväg och buss. Kollektivtrafiken och bytespunken blir en attraktiv del av stadsmiljön som bidrar med värden till stadslivet i Fruängen.

Två alternativ för spårvägens dragning har studerats i programmet, en med ny bytespunkt i norra Fruängen intill E4/E20 och en med bytespunkt i södra delen av centrum längs Fruängsgatan.

Bilder

Strukturplan över området, illustration.
Strukturplan.
Plan över parkeringsplatser i området, illustration.
Exempel på olika typer av parkeringsplatser, 3D-illustration.
Vy över området och föreslagen bebyggelse, 3D-illustration.

Bakgrund

Fram till mitten på 1900-talet bestod marken i Fruängen av jordbruksmark. Stadsdelen byggdes till stor del år 1954–1959. 1961 invigdes centrum och tunnelbanan ersatte spårvägen 1964.

Fruängen har ett attraktivt kollektivtrafiknära läge och utgör ett centrum för flera stadsdelar. Med utbyggnaden av spårväg syd och en ny bytespunkt stärks Fruängen som knutpunkt för kollektivtrafik.Vardagsnära natur och parkstråk, samt närheten till Långbro park ger stora kvalitéer för de som bor i området. Området har idag mycket markparkering, som bedöms kunna utvecklas och byggas om för att få en mer hållbar stadsmiljö.

Den goda kollektivtrafiken, infrastrukturen och centrumet ger Fruängen förutsättningar att kompletteras med ny bebyggelse som bidrar med stadskvaliteter till området.

Tidsplan

 • Start-PM togs i juni 2020
 • Tidig dialog genomfördes 11 januari–15 februari 2021
 • Programsamråd genomfördes 13 september–25 oktober 2022
 • Samrådsmöte hölls den 27 september 2022.
 • Efter samrådet upprättas en remiss- och samrådsredogörelse och där synpunkterna som har kommit in redovisas.
 • Beslut om ett eventuellt godkännande av programmet planeras tas i stadsbyggnadsnämnden i november 2023.
 • Arbetet med de första detaljplanerna bedöms kunna påbörjas i november/december 2023.

Frågor och svar

Ett program är ett dokument som upprättas för ett större område, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär en möjlighet för staden att på ett tidigt stadium lyfta frågor till diskussion. I det här programmet redovisas ett förslag till helhetsgrepp för utveckling av Fruängen. Fortsatt utveckling av området kommer att ske i efterföljande detaljplaner.

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2035. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm.

I Stockholms översiktsplan pekas Fruängen ut som en stadsdel med goda förutsättningar för stadsutveckling. Fruängen är idag en bytespunkt för kollektivtrafik, framför allt tunnelbana och buss. Spårväg syd planeras mellan Älvsjö och Flemingsberg och kommer dras genom Fruängen. Det gör att Fruängen kommer växa ytterligare som knutpunkt för kollektivtrafik, och förutsättningarna att bygga nya bostäder och verksamheter stärks.

Översiktsplanen bedömer att Fruängen har goda möjligheter till stadsutveckling genom välplacerade tillägg. Centrala Fruängen pekas ut som centrum för flera stadsdelar och ska vara lätt att ta sig till och erbjuda en mångfald av service i en trygg offentlig miljö.

Fruängsgatan, Vantörsvägen och Mickelbergsvägen är viktiga stråk i området. Genom att utveckla dessa med både bebyggelse och ytor som lockar till vistelse, vill staden skapa lokala stadsgator och koppla samman Fruängen med omgivande stadsdelar och Jakobslund-Smista i Huddinge.

En stor del av marken i Fruängen är upplåten med tomträtt vilket  begränsar stadens rådighet över den. 

I programmet visar vi på potential för ny bebyggelse även på fastigheter upplåtna med tomträtt. Genomförandet av programmet på dessa fastigheter bygger på befintliga tomträttshavares intresse och vilja till förändring.

Stockholms stad vill gärna påbörja ett samtal och samarbete med de tomträttshavare som är positiva till att utveckla på sin tomträtt.

Om ni är intresserade av det så är ni välkomna att påbörja processen genom att ansöka om planändring hos stadsbyggnadskontoret.

En ansökan om planändring är det första steget för att påbörja ett planarbete tillsammans med staden när det gäller en tomträtt.

En ny spårväg planeras mellan Älvsjö och Flemingsberg, med hållplats i Fruängen. Hur spårvägen dras hanteras inom projekt spårväg syd. En lokaliseringsutredning för spårvägen var på samråd under 2022.

Mer information om spårväg syd finns på Region Stockholms webbplats.

I januari–februari 2021 genomförde Stockholms stad en enkät för att samla in kunskap om hur platser och stråk i Fruängen används idag och hur de kan utvecklas. 1 410 personer deltog i enkäten, de flesta boende i området för planerna.

Många av favoritplatserna är parker, skogspartier, grönstråk och lekplatser. De boende lyfter också centrum med sitt utbud av kollektivtrafik och butiker samt Mälarhöjdens idrottsplats som uppskattade platser.

På frågan om vilka platser som upplevs som otrygga svarar många centrum samt ytorna runt tunnelbanan och busstorget kvälls- och nattetid. Parkeringsytor och gator från centrum upplevs av många som ödsliga och otrygga, liksom grönstråk och parker kvälls- och nattetid. Även gångtunnlar och passager med dålig uppsikt i centrum pekas ut som otrygga.

Sammanfattade önskemål

 • Bättre belysning överallt
 • Fler vuxna i rörelse över dygnet
 • Ett rejält utegym (vuxenlekplats)
 • Mindre biltrafik och lägre hastighet
 • Bättre utnyttjade parkeringsplatser.

Rapport digital dialog Fruängen (pdf)

Bilder

Vy över föreslagen bebyggelse i området, 3D-illustration.
Vy över föreslagen bebyggelse i området, 3D-illustration.
Vy över torg med människor i rörelse, entré till tunnelbanestation, till vänster syns tunnelbana på spår, illustration.

Vill du veta mer?

Projekt i stadsutvecklingsområdet Fruängen

 • Flygfoto med viktiga platser markerade med text. I bilden står också korta texter om karaktären i olika delar av Fruängen.
  Flygvy över Fruängen centrum samt omkringliggande bebyggelse och funktioner. Planområdets avgränsning inom streckad linje.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad