Gång- och cykelbana utmed bilväg i villaområde, foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya gång- och cykelbanor på Sockenvägen

Gamla Enskede

På Sockenvägen mellan Nynäsvägen och Enskedevägen förbättras cykelbanorna.

Stockholms stad har pekat ut Sockenvägen som ett prioriterat cykelstråk i söderort. Sommaren 2021 målades cykelfält på sträckan mellan Handelsvägen och Nynäsvägen. Under första halvan av 2023 ska fler delar av sträckan förbättras.

Fokus är att förbättra trafiksäkerheten och tillgänglighet för både gående och cyklister samtidigt som framkomligheten för motorfordon ska fortsatt vara god. Det är också viktigt för staden att säkerställa att alléerna och träden är opåverkade.

Historik

Trafiknämnden fattade ett genomförandebeslut 2015 om att bygga nya cykelbanor och gångbanor på Sockenvägen mellan Enskedevägen och Nynäsvägen. På grund av de mycket dåliga markförhållandena konstaterades att arbetet skulle bli mycket dyrare än beräknat. Projektet pausades därför men kom igång igen under 2019 då staden tittade på lösningar som krävde mindre gatuarbeten än tidigare förslag.

2021 togs ett nytt reviderat genomförandebeslut. I samband med detta konstaterade trafiknämnden att lösningen med cykelfält fungerat mycket bra och ska finnas kvar permanent. Därför blir åtgärderna som påbörjades under våren 2023 mindre än vad som tidigare planerats.

Planerade åtgärder

Mellan Nynäsvägen och Handelsvägen görs följande åtgärder:

 • Ny cykelbana i östlig riktning mellan Nynäsvägen–Krokvägen. I västlig riktning blir befintligt cykelfält kvar.
 • Längs sträckan Krokvägen–Handelsvägen bevaras befintliga cykelfält som målades under 2021. Dessa har fungerat så bra att ytterligare åtgärder ej anses nödvändiga.
 • Busshållplatsen mellan Stockholmsvägen och Mellanvägen, i västlig riktning, byggs om till en så kallad stopphållplats där cykelbanan kan fortsätta sammanhängande på insidan av hållplatsen.
 • Korsningsarbeten och omsättning av kantsten sker längs delar av sträckan för att förbättra tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

På norra sidan av sträckan Handelsvägen–Enskedevägen görs följande åtgärder:

 • En separerad gång- och cykelbana som breddas norrut mot fastigheterna byggs. Planteringarna på stadens mark tas därmed bort. Bredden blir 2 meter för gångbanan och 2,5 meter för cykelbanan.
 • Lokalt vid entréerna blir gångbanan avsmalnad på grund av att det behövs trappsteg för att ta hand om nivåskillnaderna.
 • På gångbanan läggs betongplattor för att tydliggöra avgränsning mot cykelbanan.
 • Nivåskillnader justeras.
 • Ingen gatuparkering på sträckan mellan Handelsvägen och Enskedevägen försvinner.

På södra sidan av sträckan Handelsvägen–Enskedevägen görs följande åtgärder.

 • Den cirka 300 meter gemensamma gång- och cykelbanan delas upp till en separerad gång- och cykelbana med en heldragen linje.
 • Befintliga parksoffor flyttas för att göra mer plats till gång- och cykelbanan.
 • Smågatstenen byts ut mot en förstärkt asfaltsblandning för bättre hållfasthet.
 • Halvvägs mellan Enskedevägen och Handelsvägen byggs den befintliga upphöjda gång- och cykelöverfarten om och breddas. 
 • I korsningen mellan Sockenvägen och Handelsvägen tas befintlig smågatsten bort i cirkulationsplatsen och ersätts med asfaltsbeläggning. Det här görs bland annat för att minska bullret.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Gamla Enskede

Uppdaterad