Flerbostadshus med 3-4 våningar vid en gatukorsning.  Stora träd, människor i rörelse på trottoar och vid ett övergångsställe. Illustration
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Sandhamnsgatan

Gärdet

Vid Sandhamnsgatan 58–62 på Gärdet planeras ett nytt bostadshus på gården. Befintligt hus görs om interiört så att fler bostäder inryms. Båda byggnaderna får bottenvåningar som rymmer publika lokaler mot gatan.

Ett nytt bostadshus i tre våningar planeras väster om det befintliga huset. Likt övriga byggnader på Gärdet placeras byggnaden fritt i kvarteret, med ett öppet gårdsrum, i ett grönt sammanhang.

Det befintliga huset omdisponeras ytor interiört för att inrymma fler bostäder, bland annat medges bostäder på vinden.

Bottenvåningar öppnas upp mot gatan

Båda byggnaderna ges publika lokaler mot gatan. Förgårdsmarken ställs i ordning för att möjliggöra för verksamheterna att breda ut sig, till exempel med en uteservering. Avsikten är att bidra till att stärka stadsdelens urbana karaktär med publika, sociala och rekreativa värden.

Detaljplanens ska även bekräfta befintlig markanvändning. Sammanlagt ger förslaget cirka 40 nya och i huvudsak små bostäder.

Fastighetsägare

Karl Martin Josephson. KMJ Fastighetsförvaltning.

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att fortsätta planarbetet: 13 juni 2018
  • Samråd: 5 november–17 december 2019
  • Granskning: 22 september–19 oktober 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: december 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Maria Sahlstrand
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 325

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad