Två brukshästar och en person i oranga arbetskläder arbetar i skogen.
Nordsvenska brukshästar hjälper till i skogen. Foto: Konstantinos Angelopoulos, Grön stad.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Natur- och kulturmiljövård Kaknässkogen

Gärdet

Natur- och kulturvårdsinsatser för att gynna ett artrikt djur- och växtliv, värna och synliggöra områdets fornlämningar samt tillgängliggöra skogen för stans invånare och besökare.

Kaknässkogen på sydöstra Gärdet är en del av Nationalstadsparken och är en betydelsefull natur- och kulturmiljö. I landskapet finns historiska lämningar som vittnar om hur platsen tidigare använts av människan. Det finns ett stort behov av att värna dessa miljöer för att gynna ett artrikt djur- och växtliv, synliggöra områdets fornlämningar och tillgängliggöra skogen för stans invånare och besökare.

Varsam naturvård med hjälp av hästar

I och med att detta är en känslig miljö behöver insatserna genomföras varsamt. Projektet har fokus på hållbarhet och miljövänliga arbetssätt. Viktiga samarbetspartners är de nordsvenska brukshästarna som hjälper till med nödvändiga transporter av avverkat material. En större del av stockar, kvistar och grenar lämnas kvar på platsen och återanvänds i form av så kallade faunadepåer. På så vis skapas gynnsamma förutsättningar för vedlevande arters existens.

Se filmen där projektledaren och stadsdelsdirektören på Norra innerstadens stadsdelsförvaltning berättar om natur- och kulturmiljövården i Kaknässkogen.


Projektets delområden

Projektet delas upp i två områden. Område 1 ligger norr om Hunduddsvägen. Område 2 utgör skogsområdet söder om Djurgårdsstallet och runt Rosenhill.

En karta över området där projektets delområde 1 och 2 är markerade.
Svarta rutor på kartan markerar område 1 och 2.

Planerade åtgärder område 1

Norr om Hunduddsvägen vid området Kaknäshagen finns behov av slyröjning, gallring, avverkning av riskträd, friställning av enskilda träd samt dödvedning. Syftet med detta är att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för djur och växter, att säkra och tillgängliggöra området för besökare samt att synliggöra de fornlämningar som finns på platsen. Genom varsamma naturvårdsinsatser skapas förutsättningar för en gynnsam utveckling av ek, ädellövträd och tall samt ett friskt bestånd av gran. Buskskiktet, som är av stor betydelse för djur- och fågelliv, bevaras primärt. Fornlämningar friställs för att skydda dem mot skador från träd och annan vegetation. Avverkat material återanvänds på plats för att främja den biologiska mångfalden och skapa förutsättningar för vedlevande arters existens.

Planerade åtgärder område 2

Skogsområdet söder om Djurgårdsstallet och runt Rosenhill är idag bitvis igenvuxet och svårframkomligt. Det finns behov av gallring och slyröjning för att säkerställa en önskad utveckling av skogsområdet där bland annat ek, sälg och tall gynnas. Åtgärderna är även viktiga för att tillgängliggöra området för allmänheten. Gångstråk och större stigar säkras genom att riskträd och döda grenar tas bort och nedfallna träd som hindrar framkomlighet flyttas. Avverkat material återanvänds på plats för att främja den biologiska mångfalden och skapa förutsättningar för vedlevande arters existens.

Bilder

Gamla trädgrenar som ligger i en hög på marken i skogen.
Faunadepå.
En trädstam med en liten öppningsbar lucka som sitter fast med två skinnband.
Mulmholk.
Stenar på marken i skogen markerar en gammal husgrund.
Husgrund.
En hög med stora stenar som är täckta av mossa ligger i en skog.
Odlingsröse.

Tidsplan

  • Område 1: Hösten/vintern 2023
  • Område 2: Vintern 2023/2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad