Flygvy över området med ny byggnad med rundat tak, människor i rörelse, illustration.
Visionsbild över tillbyggnaden. Illustration: Elding Oscarson.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny byggnad vid Tekniska Museet

Gärdet

En tillbyggnad har gjorts av Tekniska Museets lokaler inom fastigheten Norra Djurgården 1:1. Den nya byggnaden är ett center för vetenskapskommunikation.

En till- och ombyggnad har gjorts av Tekniska Museets lokaler inom museets centrala delar, intill Wallenbergshallen. Tillbyggnaden innehåller bland annat en domteater och laborationsytor. Lokalen är en plats för lärande, problemlösning och utforskande för allmänheten, forskare, näringsliv och offentliga verksamheter.

Platsen för tillbyggnaden utgjordes tidigare av stora asfalterade ytor som användes för parkering och logistik. Byggnaden har placerats fristående från Maskinhallen och Ridhuset, med kopplingar till dessa via gångbroar.

Ny arkitektonisk målpunkt

Tillbyggnaden består i huvudsak av ett nytt center för vetenskapskommunikation och är ett samarbete mellan flera universitet och vetenskapscenter i Sverige. Tillbyggnaden kan genom sin höga ambitionsnivå bli en ny arkitektonisk målpunkt i Stockholm. I samband med utbyggnaden har även museets inne- och utemiljö knutits ihop för att öka tillgängligheten.

Tidsplan

  • Laga kraft 4 april 2020. Länsstyrelsens beteckning: 402-1896-2020.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden april 2020.
  • Plansamråd med begränsat förfarande 14 januari–3 februari 2020.
  • Start-PM augusti 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stiftelsen Tekniska Museet. Staten äger marken för museiområdet och upplåter marken till Stiftelsen Tekniska Museet genom Statens Fastighetsverk/Djurgårdsförvaltningen.

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad