Vy från gata. Flervåningshus med och utan balkonger, parkerade bilar på parkeringsplats, träd, gräs och människor i rörelse, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt bostadshus vid Värtavägen

Gärdet

50 lägenheter i nytt flerbostadshus har byggts nära Gärdets tunnelbanestation.

Fastigheten ligger i korsningen Värtavägen och Sandhamnsgatan på Gärdet. Förslaget gjorde det möjligt att bygga ett bostadshus med cirka 50 lägenheter och lokaler för handel i bottenvåningen.

Bidrag till bostadsmålet

Stadsbyggnadskontoret bedömde att en varsam komplettering med ett nytt bostadshus dels skulle vara ett viktigt bidrag till att uppfylla bostadsmålet, dels ett bidrag till stadens avsikt att omvandla Värtavägen till stadsgata och att stärka området kring Gärdets tunnelbanestation.

Ärendet överklagades, men då Mark- och miljööverdomstolen inte gav prövningstillstånd har den fått laga kraft. Beslutet meddelades den 8 juni 2018.

Tidsplan

  • Start-PM första kvartalet 2016
  • Samråd september 2016
  • Granskning: kvartal 2, 2017
  • Antagande: kvartal 2, 2017
  • Laga kraft 8 juni 2018.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad