Vy från nordväst. Grå och bruna moderna byggnader med mycket fönster. Illustrationsbild.
Figur 13. Vy från nordväst. Visar tillkommande bebyggelsen i nordväst. Källa: Rydberg & co.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Skola på Gärdet byggs ut

Gärdet

Planen gör det möjligt att bygga ut Hermods gymnasium på Gärdet. Efter ombyggnaden kommer antalet elevplatser öka från dagens cirka 500 till drygt 700. Planen berör fastigheten Smedsbacken 35. Planen vann laga kraft 11 maj 2021.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga till två nya byggnader med två respektive sex våningar för att utveckla den nuvarande gymnasieverksamheten på Hermods gymnasium på norra Gärdet.

Projektet kommer innebära bättre undervisningssalar samt ytor för skolhälsovård, administrativa lokaler, bibliotek, matsal, utbildningskök samt ett mottagningskök. Skolmat tillhandahålls idag via catering och tillagas ej på skolan.

Urbana karaktären stärks

Projektet kommer också att stärka den urbana karaktären i anslutning till Gärdets tunnelbanestation genom att tillbyggnaden närmast vänds mot tunnelbaneentrén med entré till gymnasieskolan och publika lokaler.

På detta sätt ges förutsättningar för att en koppling mellan gymnasieskolan och den publika torgytan skapas. 

Lokalerna kan bli kontor om skolan upphör

Användningen i planen breddas till skola, centrum och kontor. Kontorsbestämmelsen ger en flexibilitet för framtida användning, om gymnasieverksamheten upphör.

Bilder

Framtida vy söderifrån mot tunnelbanan. Torg med byggnader och t-banenedgång i bakgrunden. Illustrationsbild.
Figur 14. Framtida vy söderifrån, från tunnelbaneentrén. Källa: Rydberg & co.
Passage mot tunnelbanan. Illustrationsbild.
Figur 15. Framtida vy från öster, gångpassage till tunnelbaneentrén. Källa: Rydberg & co.
Illustrationsplan över byggnaderna uppifrån.
Figur 9. Översiktlig illustrationsplan. Källa: Norconsult med underlag från Rydberg & co.
Karta med planområdet inringat i rött.
Planområdets placering på karta.

Tidsplan

  • Laga kraft 11 maj 2021. Länsstyrelsens beteckning: 404-75240-2020.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden 10 december 2020.
  • Granskning 6 juli–31 augusti 2020
  • Samråd 2 juli–3 september 2019
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden andra kvartalet 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fastighetsägare 

Fastigheten Smedsbacken 35 ägs av Försäkringsbranschens Pensionskassa FPK.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad