tecknad översiktskarta där planområdet markerats med svart streckad linje
Planområdet med svart streckad linje
Projekt Planerat

Garnisonen förnyas och utvecklas

Östermalm

Förslaget ger en möjlighet att förnya och utveckla Garnisonen på Östermalm. I förslaget kan fastigheten Garnisonen 3 öppnas upp med nya stråk och få en mer blandad verksamhet. Detaljplanearbetet är för närvarande pausat.

Projektfakta

Slutna kvaliteter blir tillgängliga för allmänheten

Idag är området är slutet och stängt efter kontorstid. Med ett mer blandat innehåll, med till exempel bostäder, hotell, handel, kultur och service, förskola och skola, kan kvarteret öppnas upp.

Det finns fina kvaliteter i kvarterets inre och genom att öppna upp nya stråk genom kvarteret skapas en större tillgänglighet till kvarteret.

Planarbetet ska även pröva att förtäta genom en utökning av byggrätterna.

Programsamråd

Planarbetet sker med utökat förfarande där detaljplanearbetet börjar med ett programsamråd där stadsbyggnadsprinciperna ska klargöras. Huvudfrågor är bland annat; förtätning med nya byggrätter, omvandling från kontor till bostäder/skola eventuell rivning samt markanvändning. 

Fastighetsägare

Fastigheten Garnisonen 3 ägs av Vasakronan AB.

Detaljplanearbetet är för närvarande pausat.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Sahlstrand

enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad