Park med bänkbord och trädplanteringar. i bakgrunden flerbostadshus med röd fasad.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Knektparken rustas upp

Gubbängen

Upprustning av Knektparken samt bygge av 100 studentbostäder i kvarteret Sicklingen 2, nära Gubbängens tunnelbanestation, genomfördes mellan 2018 och 2020.

Under hösten 2018 påbörjades arbetena med studentbostäderna. Projektet byggde 100 studentlägenheter i två byggnader nära tunnelbanan (huset Knekten, längs med Knektvägen och huset Maja längs med tunnelbanespåret).

Husen hjälper till att sänka bullernivån i parken. Byggnaderna har bottenplan med öppen karaktär och används för studentbostädernas gemensamhetslokaler.

Knektparken

Sommaren 2020 påbörjades upprustningen av Knektparken och var färdigställd under hösten/vintern 2020. I samband med att nya studentbostäder byggs intill Knektparken rustade staden upp parken. Parken är intim och omgärdas av byggnader. Utmaningen var att parken i framtiden ska upplevas offentlig och attraktiv intill Gubbängens centrum.

Gestaltningen är ett svar på de förslag och synpunkter som kommit in från medborgarna i samband med att staden skickade ut en enkät. Ambitionen var att parken behåller sin ursprungliga utformning men med nya perennplanteringar längs med stråken.

Nyplanterade träd och buskar med sprakande blomställningar och höstfärger skildrar nu årstiderna. Parken möblerades med en grillplats och flera tillgängliga bänkbord och ny belysning. Nya stråk anlades genom parken som motverkar slitage samtidigt som tryggheten ökar.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Gubbängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad