Projekt Genomfört

Hagdalen har rustas upp och blivit stadsdelspark

Hagsätra

Parken Hagdalen har rustats upp och utvecklats till en stadsdelspark. Stort fokus har lagts på att skapa en trygg och säker park som är tillgänglig för alla.

Projektfakta

Parken Hagdalen ingår i ett grönt stråk som binder samman Hagsätras och Rågsveds centrum. Området innehåller värdefulla natur- och kulturvärden men är i behov av en upprustning.

Parken består omväxlande av ytor med klippt gräs med solitära träd och sparade bergknallar med skog. Här finns en inhägnad bollplan och en skate- och basketanläggning jämte lekutrustning för yngre barn såsom sandlek, klätterlek och gungor och grillplats. Topografin och läge mellan husen gör också att den är en av få parker i närområdet som inte är bullerstörda.

Den upprustade parken har fått nya lekredskap, så som gungställning, klätterställningar och karusell. Basketplanen är upprustad, det finns nya bänkar och planteringarna har fått nya blommor.

Tidplan

Två öppna samråd hölls under våren 2018 för att samla in synpunkter och prata med de som ofta besöker parken. Efter samråden fortsatte dialogarbetet i mindre fokusgrupper med främst flickor och kvinnor. Ett förslag till utformning presenterades på plats i parken på parkernas dag i augusti 2018.

Hösten 2019 startade arbetet med en ny offentlig toalett. Den offentliga toaletten är nu på plats och tillgänglighetsanpassad.

Våren 2020 började upprustningen av lekplatserna och parkstråket. Arbetet avslutades under hösten 2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, gator, torg och naturområden förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad