Ett långt flerbostadshus med ljusbrun fasad syns längs en gata. Träd, grönska och människor i rörelse. Illustration
Visionsbild över studentbostäder vid Gällerstagränd sett söderifrån. Bild: Kirsh + Dereka arkitekter
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

240 studentlägenheter i Ormkärr

Hagsätra, Rågsved

Stockholms stad planerar för att bygga cirka 240 nya bostäder i Ormkärr. Planen är en del av Fokus Hagsätra Rågsved.

Tillsammans med Stockholmshem och ByggVesta planerar Stockholms stad för att bygga cirka 240 studentlägenheter på två olika platser i Ormkärr. Två bostadshus planeras längs med Stjärnsundsgatans södra sida, och ett bostadshus planeras i parken i Ormkärr vid Gällerstagränd.

Levande gatumiljö och ökad trygghet

De nya bostäderna är tänkta att bli hyresrätter, med möjlighet till förenings- och gemensamhetslokaler i husen. Syftet är att skapa en mer levande och aktiv gatumiljö längs Stjärnsundsgatan samt att bibehålla befintliga gång- och cykelstråk genom Ormkärr.

I parken kommer befintliga gång- och cykelstråk att behöva ledas om för att ge plats åt ny byggnation. Den nya bebyggelsen bedöms kunna bidra positivt till tryggheten längs parkstråket genom Ormkärr.

Bilder

Ett långt flerbostadshus med ljusbrun fasad syns längs en gata. Träd, grönska och människor i rörelse. Illustration
Visionsbild över ett av bostadshusen vid Stjärnsundsgatan sett mot nordväst. Bild: White arkitekter
Gaveln på ett studentbostadshus med ljusbrun fasad, omgivet av träd, grönområde och gångväg. Människor i rörelse. Illustration
Visionsbild över studentbostäder vid Gällerstagränd sett norrifrån. Bild: Kirsh + Dereka arkitekter
Ett flerbostadshus sett från korsning. Vinterlandskap med snö, människor i rörelse. Illustration
Visionsbild över ett av bostadshusen vid Stjärnsundsgatan sett från korsningen Glanshammarsgatan/Stjärnsundsgatan. Bild: White arkitekter
Kartbild med planområdet markerat med röd linje.
Ungefärligt planområde markerat i rosa.

En del av Fokus Hagsätra Rågsved

Planområdet ingår i det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved. De sociala värdena är viktiga och fokus ligger på att skapa levande stadsdelar som utvecklas utifrån lokala förutsättningar och som är trygga och jämställda.

Digital vandring

Nu kan du se dig om i de planerade nya kvarteren här på webben. Gå in via länken för en digital framtidsvandring:

Tidsplan

 • Markanvisning till Stockholmshem och ByggVesta: december 2019
 • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: maj 2021
 • Samråd om detaljplan: 28 mars–15 maj 2023
 • Granskning: Hösten 2025
 • Antagande: Under 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Stockholmshem och ByggVesta.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ida Thomasson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 483

Matthias Forsberg
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 618

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Fokus Hagsätra Rågsved

Projekt i Hagsätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad