Grönare Stockholm

Stadens träd är hjältar som fångar regnet, renar luften och svalkar staden. Inom satsningen Grönare Stockholm fortsätter staden att rusta upp parker och grönområden för en bättre miljö i vår stad.

De upprustade platserna ska stärka klimatanpassning, ekologiska värden och de viktiga sambanden mellan olika grönområden. De ska bjuda in till aktivitet i park och natur. Sedan starten 2017 har 33 projekt genomförts.

En plats har ofta många olika funktioner – till exempel kan en park användas för aktivitet och rekreation samtidigt som regnvatten tas om hand och miljön förbättras för insekter och bin.

Projekten inom Grönare Stockholm väljs ut efter följande kriterier:

 • biologisk mångfald
 • ekologiska samband mellan parker och gröna stråk
 • dagvattenavrinning vid kraftigt regn och skyfall
 • platser där det blir riktigt varmt. så kallade värmeöar
 • bullerstörning
 • trygghetsproblem.

Stadens träd och deras ekologiska värden

Stadens träd är inte bara vackra att se på, de är en investering i vår framtid och vårt välbefinnande. De spelar en avgörande roll för trivseln i staden och har många olika ekologiska värden. Plantering av nya träd och skötsel av befintliga träd är en självklar del i alla Grönare Stockholms projekt.

Träden berikar våra urbana miljöer genom att förbättra stadens ekosystemtjänster så som vattenrening, pollinering och luftkvalitet.

Klimat och luftkvalitet

Träden bidrar till klimat och luftkvalitet genom att

 • filtrera luften genom att ta upp skadliga partiklar och avgaser
 • ge oss syre och absorbera koldioxid
 • bidra till att sänka temperaturen genom skugga och avdunstning.

Biologisk mångfald

Träden främjar biologisk mångfald genom att vara hem för fåglar, insekter och andra djur. För att främja den biologiska mångfalden planteras träd som gynnar pollinatörer. Genom att välja blommande träd som blommar tidigt eller sent på säsongen kan säsongen förlängas för bin och humlor.

Träd skapar en miljö som är viktig för stadens biologiska balans.

Vattenhantering

Träden absorberar regnvatten och minskar risken för översvämning vid kraftigt regn.

Pågående projekt

Hagstråket i Tensta och Gribbyparken i Spånga är två projekt som pågår just nu.

Vid Hagstråket förvandlas en betongslänt till en grön plats med träd, buskar och blommor för att förbättra dagvattenhanteringen och införa bättre miljö för ökad biologisk mångfald.

Gribbyparken renoveras för att inbjuda till mer aktivitet samt utvecklas till en plats som främjar biologisk mångfald och även här finns förbättrad hantering av dagvatten med i planen.

Grönare Stockholm i Stockholmsrummet

Våren 2024 pågår en utställning om Grönare Stockholm i Stockholmsrummet i Kulturhuset.

I utställningen kan du se vilka platser som har rustats upp och vilka som står på tur. Du kan lära dig mer om grodor och groddjur, och om dagvattenhantering och värmeöar.

Du hittar Stockholmsrummet i Kulturhuset, ingång via Sergels torg. Välkommen!

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär att det finns många olika arter på en plats, både djur och växter. Även variation mellan arter och inom arter är biologisk mångfald.

För att förbättra för djur- och växtlivet arbetar Stockholms stad på olika sätt. Blommor och växter planteras, eftersom blomsterrika miljöer ger mat åt pollinatörer så som bin, fjärilar, flugor och skalbaggar. Fågelholkar, fladdermusholkar, mulmholkar och insektshotell sätts upp. Död ved läggs ut på olika platser, de blir både mat och bostad åt mängder av fåglar, smådjur, insekter och svampar.

Värmeöar

När det är riktigt varmt är stadens centrum mer utsatt än förorter och landsbygd. Hårda ytor så som gator och byggnader bidrar till att det blir extra varmt. Den här sortens platser kallas värmeöar. För att minska effekten av värmeöar planteras träd och annan växtlighet som bidrar med skugga i staden.

Kraftigt regn

I Sverige har det blivit vanligare med mycket regn på kort tid. Vi arbetar med att förebygga effekterna av regn på olika sätt. Ett sätt att ta hand om regnvatten i gatumiljön är att bygga växtbäddar för träd och planteringar, leda vattnet dit och på så sätt bevattna träd och planteringar på en gång som vattnet rinner bort snabbare från gatorna.

Buller, trygghet och möjlighet till aktivitet vägs också in i planeringen för de utvalda platserna.

Strategidokument

I februari 2017 antog kommunfullmäktige i Stockholms stad riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter och utveckla det offentliga rummet.

Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden (pdf)

Projekt inom Grönare Stockholm

 1. Husby gräns mot Järvafältet
 2. Grönt kulturstråk Husby
 3. Tenstagången och Taxingeplan
 4. Gullingeparken, Tensta
 5. Hidingehöjden, Hjulsta
 6. Norra Rinkebygången
 7. Norra Stadsparken, Rinkeby
 8. Tenstadalen
 9. Solursparken, Vällingby
 10. Hässelby torg
 11. Ormängstorget 
 12. Stråk mellan Hässelby torg och Ormängstorget
 13. Gröna Stugan, Bredäng
 14. Vårbergstoppen
 15. Vårgården, Vårby
 16. Bodholmsgången, Skärholmen
 17. Stadsodling i ytterstadscentrum inom Skärholmen
 18. Backen, Östberga
 19. Stadsodling i ytterstadscentrum inom Enskede, Årsta, Vantör
 20. Hagdalen, Högdalen
 21. Perenner i Högdalen
 22. Bandängen, Högdalen
 23. Måsen, Fagersjö
 24. Magelungens strandpromenad, Fagersjö-Farsta
 25. Flatenbadet, Skarpnäck.
 1. Groddjursdammar, Råcksta träsk
 2. Regionalt ek-samband, Vårberg
 3. Regionalt ek-samband, Hagsätraskogen-Rågsveds friområde
 4. Regionalt ek-samband, Fagersjöskogen-Rågsveds friområde
 5. Regionalt ek-samband, Farstanäset, Magelungen
 6. Regionalt ek-samband, Larsboda-Sköndal
 7. Groddjurstunnel, Sköndal.
 1. Bromma strandpromenad
 2. Hagstråket, Tensta
 3. Gribbyparken, Spånga
 4. Naturlekplats Trudelutten, Kista
 5. Grönstruktur, Örby Bandhagen
 6. Grönstruktur, Årstaskogen – Hemskogen, Enskede Årsta.

Uppdaterad