Den 3 augusti 2020 påbörjade Stockholms stad färdigställande av gator och allmän plats. Vår entreprenör för färdigställandet är Stockholms Markteknik.

Arbetena på Sedelvägen färdigställdes under hösten 2021. Parallellt med det påbörjade vi arbeten på torget vid Inteckningsvägen. Där har nya planteringar anlagts för att förbättra dagvattenhanteringen, gatsten och betongplattor anlagts, och ny gatubelysning har satts upp.

Under våren 2022 återställdes marken som använts som väg för byggtrafik vid Personnevägen.