Flygvy över området med planområdet markerat.
Vit streckad linje markerar området för planerad bebyggelse.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Garagevägen och Lidköpingsvägen

Hammarbyhöjden

Cirka 135 nya lägenheter planeras i Hammarbyhöjden. 80 lägenheter längs Garagevägen och 55 lägenheter längs Lidköpingsvägen.

Längs med Garagevägen och Lidköpingsvägen i Hammarbyhöjden ska sammanlagt cirka 135 lägenheter byggas i två områden. Längs Garagevägen planeras två lamellhus i fem våningar med sammanlagt cirka 80 lägenheter. Dessa hus kommer att byggas enligt principerna för Stockholmshusen. På höjden nordost om lamellhusen, längs med Lidköpingsvägen, planeras tre punkthus i sex våningar med sammanlagt cirka 55 lägenheter.

Den nya bebyggelsen ska i utformning och höjd förhålla sig till befintlig bebyggelse i området. Husen bygger vidare på strukturen i Hammarbyhöjden med lamell- och punkthus med natur nära inpå.

Garagevägen byggs om

I samband med bostadsbyggnationen bygger staden om Garagevägen. Gångbanan på den östra sidan breddas och träd planteras på den västra sidan. Målet är att den nya bebyggelsen längs Garagevägen och ombyggnationen av gatan ska bidra till ökad trygghet i området.

Stockholm växer

Stockholm växer och behovet av nya bostäder är stort. Hammarbyhöjdens kollektivtrafiknära läge, tillgång till service och närheten till natur gör stadsdelen lämplig för komplettering. En komplettering i Hammarbyhöjden följer översiktsplanen och programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen, där staden har tagit ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området

Bilder

Länga med flerbostadshus längs med bilväg, människor i rörelse, illustration.
Visionsbild över ny bebyggelse längs Garagevägen. Bild: Svenska Bostäder.
Tre punkthus längs med en mindre väg, illustration.
Visionsbild över ny bebyggelse längs Lidköpingsvägen. Bild: Erik Wallin.

Tidsplan

  • Samråd pågick 17 maj–14 juni 2017
  • Granskning av detaljplanen pågick 27 september- 25 oktober 2017
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017
  • Planen vann laga kraft 12 september 2018 efter överklagan till Mark och miljödomstolen.
  • Inflytt i bostadshusen vid Lidköpingsvägen januari 2023.
  • Byggstart för bostadshusen vid Garagevägen är ännu inte beslutad.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av det tidigare planeringsarbetet och alla handlingar.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Alexandra Björklund Moisio
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 882

Stockholmshusen

Projekt i Hammarbyhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad