Flervåningshus i grått och trä som ligger längs med en bred väg. Människor i rörelse.
Delområde 3. Vy från Maltesholmsvägen. Illustration Gotska.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya bostäder vid Maltesholmsvägen

Hässelby strand

Förslaget innebär en omvandling av Maltesholmsvägen till en mer stadslik karaktär med plats för ytterligare cirka 520 bostäder, ursprungligen 630 men delområde ett har utgått. Bebyggelsen planeras därför på fem delområden, i stället för sex, i ett sammanhängande stråk längs med Maltesholmsvägen mellan Hässelby strands och Hässelby gårds tunnelbanestationer och vid Melongatan.

Förslaget innebär en komplettering med bostäder och lokaler i strategiska lägen inom fem delområden (ursprungligen sex, delområde ett har utgått) längs med Maltesholmsvägen. Syftet är också att förbättra miljön närmast gatan. En förändrad gatusektion längs Maltesholmsvägen bidrar till bättre utomhusmiljö och förbättrade förhållanden för gående och cyklister.

Bakgrund

Maltesholmsvägen byggdes samtidigt med Hässelby strand och Hässelby gård. Det skedde under en tid när bilinnehavet ökade, samtidigt som trafiksäkerhet blev allt mer aktuellt och lösningen blev att separera fotgängare och bilister. Bebyggelse vänder sig bort från gatan och närmast gaturummet ligger ofta parkeringar eller så kantas den av oanvänd mark mot tunnelbanespåret. Gaturummet är inte inbjudande för fotgängare och inbjuder till högre hastigheter för bilister.

Ofta är belysningen bristfällig vilket skapar en upplevelse av otrygghet. En positiv aspekt är att det ofta finns en rik grönska i form av uppvuxna träd längs gatan. Inom de delar som föreslås ingå i detaljplanen utgörs bebyggelsen idag av bostadshus, en tillfällig förskola, en tidigare bensinmack, småindustri och centrumlokaler i en till två våningar samt parkmark.

Planområdet utgörs av fem delområden (ursprungligen sex, delområde ett har utgått) inom flera fastigheter i ett sammanhängande stråk längs med Maltesholmsvägen. I planområdet med dess delområden ingår följande detaljplaner, se illustrationer från respektive område i bildgalleriet längre ner på sidan.

En karta där alla sex delområderna är markerade. Illustration.
Bild på delområdena.
 • Delområde 1: Utgår då byggaktören lämnat projektet. (Säteritaket 1 med Sagax projektutveckling AB som byggaktör.)
 • Delområde 2: del av Grimsta 1:2 söder om Säteritaket 1 med Sveaviken bostad AB som byggaktör.
 • Delområde 3: Gästkammaren 1 med Gästkammaren utveckling AB som byggaktör.
 • Delområde 4: Del av Grimsta 1:2 vid Aprikosgatan med JM AB som byggaktör.
 • Delområde 5: Del av Grimsta 1:2 vid Melongatan med Riksbyggen ekonomisk förening som byggaktör.
 • Delområde 6: Kvadern 1 och 2 med Kvadern 1&2 Hässelby AB som byggaktör.

Trafik

Maltesholmsvägen pekas även ut som ett urbant stråk. Urbana stråk är enligt översiktsplanen överbreda gator i lokala vägnätet som kan omvandlas till levande stadsmiljöer. Gatorna är tänkta att fortsatt ha en viktig lokal och regional trafikfunktion men kompletteras med gång- och cykelvägnät både längs med och tvärs över gatan. Utrymme för kollektivtrafik ska prioriteras.

Parkering

Föreslagen bebyggelse säkerställer att bostadsparkering som huvudsakligen löses med underjordiska garage. Öppna parkeringsytor mot Maltesholmsvägen undviks. Kantstensparkering för angöring invid enskilda delområden möjliggörs på allmän platsmark. Planförslaget i sin helhet tillämpar 0,55 parkeringsplatser per lägenhet/bostad med olika grad av reducering utifrån delområdenas olika konceptförslag och valda mobilitetsåtgärder, till exempel cykel- och bilpool, postboxar och kylskåp i entréerna samt resecoach.

Natur

Planförslaget innebär att utpekade naturvärden i området bevaras i möjligaste mån, antingen genom säkerställande inom kvartersmark alternativt att ytor fortsatt förblir allmän platsmark utanför planområdet. Naturvärdesinventeringen lyfter fram möjligheten att mildra planförslagets påverkan genom olika typer av ekologiska kompensationsåtgärder som är avsedda att främja biologisk mångfald och barrskogslevande arter.

Översiktsplanen

Översiktsplanen beskriver hur bebyggelse samt mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt i Stockholms stad. Där beskrivs Hässelby gård och Hässelby strand som områden med stora möjligheter till stadsutveckling inom befintlig bebyggelsestruktur. Hässelby gårds centrum ska stärkas med fler bostäder som underlag för utökad lokal service. I Hässelby strand pågår också planer för att ersätta Hässelbyverket med bostäder och förskolor.

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen färdigställdes i april 2023.

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet kommer följande frågor att studeras vidare:

 • Bearbetad bebyggelse i fråga om dess struktur, skala och gestaltning utifrån områdets kulturhistoriska värden och de befintliga bostadshusen i anslutning till planområdet.
 • Möjlighet till en större anpassning av bebyggelse efter höga naturvärden, och det gröna områdets funktion som barrskogssamband.
 • Möjlighet till nya mötesplatser och lekparker på allmän platsmark.
 • Trafikbuller, stomljud och vibration.
 • Dagvatten och skyfall.
 • Trafiklösningar inom planområdet.
 • Risker gällande urspårning, farligt godstransporter, elektromagnetisk strålning och drivmedelsstationen inom delområde 3
 • Risker för ras och skred
 • Markföroreningar

Bilder

Ett vitt flervåningshus i vinkel mot en innergård med växthus och lekpark. Människor i rörelse.
Delområde 3. Vy från gård. Illustration: Gotska.
En gård med en pergola och människor som rör sig. I bakgrunden flervåningshus i ljusa färger.
Delområde 4. Vy från gård. Illustration JM
Ett grönt hus i sex våningar med träfärgade balkonger. Människor som går förbi på gatan.
Delområde 5. Vy från Melongatan. Illustration Bergkrantz Arkitektur.
Vita flervåningshus med balkonger och grönskande träd framför dem. Illustration.
Delområde 6. Vy från Maltesholmsvägen 2. Illustration: Rombus arkitekter

Tidsplan

Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter:
Samråd genomfördes 2022-09-13–2022-10-24.

Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter:
Har flyttats till kvartal fyra 2024 i stället för mars 2024 som tidigare meddelats.

Beslut om antagande av detaljplanen:
Har flyttats till kvartal två 2025 i stället för juni 2024 som tidigare meddelats.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

JM AB

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tim Kahlbom
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 249

Nina Wahlman Fält
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87630

Projekt i Hässelby strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad