Grönt flerbostadshus taget från sidan, med två tallar och en väg framför.
Illustration av nya byggnader vid Aprikosgatan, vy från söder. I bakgrunden syns befintlig byggnad med förslag på påbyggnad av med en våning. Illustration: Liljewall.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya bostäder vid Aprikosgatan

Hässelby strand

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 120 bostäder inom fastigheten Paradsängen 1 i Hässelby strand. Detaljplanen föreslår en utveckling av fastigheten med två nya hus längs med Aprikosgatan och påbyggnad på befintliga hus. Bostäderna föreslås upplåtas som hyresrätt.

För befintlig bebyggelse prövas påbyggnad med en våning. Påbyggnaden ska göras med utgångspunkt i det ursprungliga utförande. Entrén till det nya våningsplanet ska ske via ett nytt trapphus på ena sidan av varje byggnad.

Utformning och placering av nya byggnader ska göras med utgångspunkt i områ­dets kulturhistoriska och ursprungliga värden. Våningsantalet för den nya bebyggelsen längs med Aprikosgatan föreslås bli fem till sex våningar.

Parkering föreslås i garage och markparkering inom fastigheten Paradsängen 1 och på byggaktören Willhems angränsande fastigheter på andra sidan Aprikosgatan, med namnen Skänkrummet och Galleriet.

Fördelning av de cirka 120 bostäderna

Påbyggnaderna ger totala 42 nya lägenheter:

 • Hus A – 16 nya lägenheter
 • Hus B – 8 nya lägenheter
 • Hus C – 8 nya lägenheter
 • Hus D – 10 nya lägenheter

Nya byggnader ger totala 78 nya lägenheter:

 • Hus E – 34 stycken lägenheter
 • Hus F – 44 stycken lägenheter

Bilder

Illustration snett ovanifrån på de nya husen som är markerade med mokstäverna A–F.
Illustrerade hus som visar var de nya flerbostadshusen ska vara.
Illustration av flera flerbostadshus taget snett ovanifrån, markerade med vita och svarta prickar.
Nya hus markerade med svart punkt. Befintliga hus med en våning påbyggd markerad med vit punkt.
Grönt flerbostadshus omringat av andra bostäder samt gång- och bilvägar.
Nytt hus vid Aprikosgatan. Vy från norr. Illustration: Liljewall.

Se förslaget i 3D-vy

Bilden är inställd på låg upplösning som standard. Klicka på ringen nere i vänstra hörnet på 3D-vyn för att få en mer detaljerad bild.

Klicka på knappen Modell för att se förslaget. Klicka på solsymbolen för att se solstudien.

Grönytor

De två nya byggnaderna ligger på områden som till stor del är asfalterade, vilket gör att endast en mycket liten del av befintliga gröna ytor påverkas. Förslaget syftar till att bevara befintlig grönska i så stor utsträckning som möjligt och att utrymmet runt husen fortsätter att bidra med grönska till gaturummet.

Trafik och gator

Gatunätet kommer inte att förändras. Den befintliga infarten till fastigheten kommer att behållas som infart till det nya parkeringsgaraget. En ny infart till kvarteret föreslås mellan de nya husen.

Bilder

Lummig innergård omringad av flerbostadshus.
Illustration av påbyggnad på befintliga hus. Vy från gård. Illustration: Liljewall.
Illustration av ljust flerbostadsus med många balkonger.
Illustration av påbyggnad på befintliga hus. Vy från gård. Illustration: Liljewall.
Illustrerad bild på ett flerbostadshus i ljust tegel och mörkare panel.
Illustration av nya entréer och trapphus på befintliga hus. Vy från gård. Illustration: Liljewall.

Tidsplan, preliminär

 • Start-pm antogs av stadsbyggnadsnämnden i oktober 2021.
 • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: 25 oktober–5 december 2022.
 • Samrådsredogörelsen färdigställdes i maj 2023. 
 • Granskning och sista tillfället att lämna synpunkter: Flyttad till 12 juni–27 augusti 2024 istället för maj-juni 2024 som tidigare meddelats.
 • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: juni 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Willhem Stockholm AB är byggaktör.

Marken ägs av Stockholms stad med Willhem Stockholm AB som tomträttshavare.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Rhoda Hersson-Ringskog
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 421

Carl Larsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 922

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Hässelby strand

Stadsdelar i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad