Visionsbild av etapp Kolkajen. Flerbostadshus i anslutning till vatten.
Bild: Adept & Mandaworks
Projekt Pågående

Bostäder, förskolor och handel i Kolkajen

Hjorthagen

Inom Kolkajen planeras 1 500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

Samråd

Samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad och sanering i vattenområde med mera vid Kolkajen-Ropsten, Norra Djurgårdsstaden.

Du/ni inbjuds till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad och sanering i vattenområde med mera vid Kolkajen-Ropsten, Norra Djurgårdsstaden, inom fastigheten Stockholm Hjorthagen 1:3 med flera samt dumpning av muddermassor i Askrikefjärden eller Lilla Värtan, Stockholms kommun

Stockholms stad avser att utveckla området Kolkajen-Ropsten som är beläget inom Norra Djurgårdsstaden. Utvecklingen innebär att kajen flyttas ut och stadsdelen växer ut i Lilla Värtan på utfyllnader och påldäck. Därutöver planeras i huvudsak följande. Delar av befintliga kajer kommer i samband med arbetet renoveras och byggas om. En mindre småbåtshamn planeras för att utöka möjligheten till rekreation. Förutom konstruktioner i vatten kommer även muddring i vattenområden bli aktuellt. De förorenade muddermassorna kommer behandlas, stabiliseras och solidifieras. Stockholm Parkering kommer därefter att återanvända dessa behandlade och stabiliserade massor som grundläggningsmaterial vid bolagets anläggande av bergrumsgarage i Antwerpen, Södra Värtan. Vad gäller de övriga mindre påverkade muddermassorna, avser staden att söka dispens för dumpning i havet, antingen i Askrikefjärden eller i Lilla Värtan.

Syftet med samrådet är att informera om det planerade projektet och fånga in synpunkter i ett tidigt skede. Samrådet sker med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.

Lämna synpunkter

Välkommen med era skriftliga synpunkter senast den 20 juni 2022.

Underlag för samråd (pdf)

Projektfakta

Etappen ligger utmed Husarviken och Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur och upplevelser men också stadsdelsservice. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina stora grönområden.

Inom Kolkajen planeras för cirka 1 500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 1 1000 kvadratmeter kommersiella ytor, samt parker, torg och kajer. Här möter Gasverket vattnet. En utbyggnad i vattnet möjliggör attraktiva södervända kajer med möjlighet till bad och fler lägenheter i vattennära läge. Planens många offentliga miljöer med olika karaktär blir goda mötesplatser, som kan locka en bred grupp boende och besökare närmast Värtans vatten.

I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en spännande och vacker plats för alla stockholmare att umgås och vistas på.

Tidplan

Markrening för utbyggnaden är påbörjad och beräknas vara färdigställd 2025. Byggstart för de första kvarteren i Kolkajen planeras till 2025. År 2035 beräknas utbyggnadsetappen vara färdigbyggd.

Byggaktör

Exploateringsnämnden beslutade den 7 december 2017 att markanvisa Abacus Bostad för byggande av 75 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 14 februari 2019 att markanvisa AquaVilla och ByggVesta för byggande av cirka 40 flytande studentbostäder, Stockholmshem 150 hyreslägenheter, Åke Sundvall 120 hyreslägenheter samt en förskola med fyra avdelningar och Wåhlin Fastigheter 60 hyreslägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 12 december 2019 att markanvisa Tobin Properties AB för byggande av cirka 120 bostadsrätter/ägarlägenheter och Obos Kärnhem för byggande av cirka 165 bostadsrätter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 15 oktober 2020 att markanvisa Obos Kärnhem för byggande av 160 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 12 november 2020 att markanvisa en byggrätt med cirka 8 000 kvm bostadsyta till ett projektbolag som ägs av Among Giants Properties AB och Rico Estate Development AB.

Exploateringsnämnden beslutade den 29 april 2021 att markanvisa Serneke Sverige AB för byggande av cirka 145 bostadsrättslägenheter och cirka 500 kvm lokaler.

Webbplatser för respektive byggaktör hittar du nedan under rubriken "Byggaktörer i etappen".

Byggaktörer i etappen

Nyheter

Bildgalleri

Illustration. Visionsbild vattenarena.
Vattenarena. Illustration: Adept & Mandaworks
Illustration. Visionsbild park.
Tjärkajsparken. Illustration: Adept & Mandaworks
Illustration. Visionsbild kanal i Kolkajen.
Kanalen. Illustration: Adept & Mandaworks

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

David Langseth

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad