Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Hornsbruksgatan

Södermalm

Bostäder och en nybyggd tunnelbanebyggnad planeras utmed Hornsbruksgatans norra sida. Ovanpå hustaken planeras en förlängning av Högalidsparken vilket skapar en större andel allmän parkyta än idag.

Projektfakta

Varför?

Enligt Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm är ett övergripande mål att fortsätta stärka centrala Stockholm genom att skapa täta och attraktiva stadsdelar med blandat innehåll och offentliga miljöer av hög kvalitet. Ny bebyggelse kan ske på stadens villkor om stadsbildens sammanhållna helhet kan behållas.

Planförslaget grundas på ett program för Hornsbruksgatan som togs fram genom en fördjupad medborgardialog, ”Community Planning”, under 2010. Efter programsamråd fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå vidare med både en ny tunnelbanebyggnad och bostadsbebyggelse, som inte sträcker sig över parknivå längs en längre del av Hornsbruksgatans bergskärning.

Vad?

Cirka 30 bostäder föreslås i tre nya bostadshus i höjd med parken. Samtliga bottenvåningar är radhus i etage (2 våningar) med egen entré mot gatan. I bottenplan planeras butiker och lokaler för att bidra till ett mer levande gatuliv. Hus 2 och 3 har lägenheter på övre plan med ingångar till ett trapphus bredvid radhusens entréer. I vissa av byggnadernas hörn är lokaler och bokaler (en kombination av bostäder och lokaler) placerade. Nya parkytor planeras ovanpå bostäderna vilket förlänger den allmänna parkytan.

Tunnelbanebyggnaden byggs om på grund av dåligt skick. I byggnaden planeras en allmän hiss från Hornsbruksgatan till Högalidsparken för att öka tillgängligheten till parken. På taket till den nya tunnelbanebyggnaden planeras en publik takterrass med servering/butik.

Vem?

Byggherrar i projektet är Veidekke Bostad AB och Wasted Space AB.

När?

Byggstart tidigast under 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Helena Ekholm

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Kajsa Ek

Projektledare, exploateringskontoret

Avtals och genomförandefrågor

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad