Visionsbild: Tham & Videgård arkitekter
Projekt Planerat

Bostäder och ny tunnelbanebyggnad längs Hornsbruksgatan

Södermalm

Bostäder och en nybyggd tunnelbanebyggnad planeras utmed Hornsbruksgatans norra sida. Ovanpå hustaken planeras en förlängning av Högalidsparken vilket skapar en större andel allmän parkyta än idag.

Projektfakta

Stadsradhus och ny tunnelbanebyggnad

Längs Hornsbruksgatans norra sida föreslås en ny tunnelbanebyggnad och fyra bostadshus med sammanlagt cirka 36 bostäder. Tunnelbanebyggnaden innehåller handelslokaler i bottenvåningen, centrumfunktioner i plan två och tre och möjlighet till handel på husets takterrass mot parken.

De fyra bostadshusen placeras längs med Hornsbruksgatan, i Högalidsparkens bergsskärning och slänt. Större delen av bergsskärningen längs med gatan tas i anspråk och gatan får en tydligare stadskaraktär med bebyggelse på båda sidorna. Bostadshusen blir två till tre våningar med park ovanpå taket. Längs med bostadshusen förgårdsmark föreslås även sittplatser för allmänheten och att nyttja samt planteringar som tillför grönska. I planen ingår också lokaler för bland annat butiker och restauranger mot gatan.

Förlängning av Högalidsparken

Ovanpå de nya stadsradhusen planeras en förlängning av Högalidsparken vilket skapar en större allmän parkyta. De befintliga trapporna från Hornsbruksgatan till parken ersätts med tre nya. På taket till den nya tunnelbanebyggnaden planeras en lokal för handel, som kan inrymma till exempel café eller handelsträdgård. Syftet är att den ska vara öppen för allmänheten och på så vis en del av parkmiljön.

Byggaktör

Nordr bygger bostäder och Wasted Space AB bygger den nya tunnelbanebyggnaden.

Tidplan

  • Detaljplanen var på samråd 7 juni – 7 augusti, 2013
  • Utställning 15 juni – 27 juli, 2016
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Gullström

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Lina Axelsson

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad