Villa Källhagen i ljus putsfasad med Röda stugan, i trä sedda från strandpromenaden.
Villa Källhagen med Röda stugan sedd från strandpromenaden.
Projekt Planerat

Hotellbyggnad och orangeri vid Villa Källhagen

Villa Källhagen är en anrik restaurang på Norra Djurgården. Ägarna vill utöka med en ny byggnad för hotellrum och ett nytt orangeri. Fastigheten Norra Djurgården 1:1 ligger i ett exponerat läge inom riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården och Nationalstadsparken. Det innebär att förändringar ska ske med hänsyn till stadsbild samt kulturvärden.

Projektfakta

Hotellbyggnad och orangeri vid Villa Källhagen

Villa Källhagen är en välkänd anrik restaurang med rötter från 1700-talet belägen på Norra Djurgården. Villa Källhagen värdshus vill utöka sin restaurang- och hotellverksamhet med en ny byggnad för hotellrum och ett nytt orangeri.

Fastigheten Norra Djurgården 1:1 ligger i ett exponerat läge inom riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården och Nationalstadsparken. Det innebär att förändringar ska ske med hänsyn till stadsbild samt kulturvärden.

Nybyggnaden ska till sin utformning och volym underordna sig den befintliga bebyggelsen och ansluta till Djurgårdens arkitektur.

Genom en hög arkitektonisk verkshöjd på föreslagen bebyggelse, ska projektet bidra till mervärden i kulturlandskapet och förstärka Djurgården som rekreativ målpunkt. En utveckling av verksamheten ska stärka Stockholms attraktivitet och besöksnäring.

Planarbetet bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan vad gäller kulturmiljö och kommer drivas med utökat förfarande.

Tidplan

  • Start-PM april 2022
  • Samråd februari 2023
  • Granskning januari 2024
  • Godkännande SBN april 2024
  • Antagande KF juni 2024

Inblandade aktörer

Marken ägs av Statens Fastighetsverk. Kungen har dispositionsrätt till marken. Dispositionsrätten förvaltas av Kungliga Djurgårdens förvaltning som upplåter marken genom arrende till Villa Källhagen Fastighet AB.

 

 

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Giuliana Conciauro

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad