Bostadshus, träd, gata och trottoar. Människor som cyklar och promenerar. Illustration.
Valhallavägen. Skissbild/visionsbild: Utopia, Sweco samt David Wiberg.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, idrottshallar och skola vid västra Valhallavägen

Norra Djurgården

Förslaget för västra delen av Valhallavägen (Ruddammen 29) innehåller cirka 700 lägenheter, idrottshallar och skola samt lokaler för kommersiell verksamhet. Samtidigt föreslås förbättringar för cyklister, gående och kollektivtrafik.

Stadsbyggnadskontoret har sedan 2012 arbetat med att ta fram ett program för området för att utreda och redovisa en helhet rörande utveckling och exploatering av markområdena norr om västra delen av Valhallavägen. Målet är att utveckla området till en livfull del av innerstaden. Förslaget innehåller cirka 700 nya lägenheter, idrottshallar (en fullstor bollhall och en gymnastikhall), grundskola samt eventuellt ett gymnasium och nya förskolor.

Programförslaget innebär en omvandling av ett område som idag är präglat av trafik, till en tät, varierad bebyggelsemiljö med en struktur som är anpassad till den dramatiska topografin. I förslaget har en nytolkning av stenstaden gjorts med bebyggelse med hög täthet, omväxlande höjder och som är uppdelad i mindre fastigheter.

Området ska ges mer liv och rörelse och får en stadsmässig karaktär genom lokaler och verksamheter i fastigheternas bottenplan som vetter ut mot Valhallavägen. Västra delen av Valhallavägen omvandlas till en väl gestaltad gata som erbjuder goda promenad- och cykelmöjligheter.

Förslaget innebär nya och justerade sammanlänkande stråk, nya och upprustade stadsmässiga och gröna mötesplatser. Gröna promenadstråk leder genom området vidare ut mot Nationalstadsparken. Sparad grönska kompletteras med nya parkytor och byggnadernas väggar och tak nyttjas för grönska.

Stockholm växer! Staden planerar för bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser för runt 200 000 nya stockholmare fram till år 2030. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta.

Området mellan västra Valhallavägen och Ruddammen är ett av de områden där staden planerar för fler bostäder. Strategier för hur staden ska växa beskrivs i stadens översiktsplan, Promenadstaden. En av strategierna är att förtäta innerstaden och stärka centrala Stockholm. Området vid västra Valhallavägen har goda möjligheter att utvecklas till en ny spännande del av innerstaden.

Tidsplan

Programarbetet startade upp under hösten 2012. Programsamråd pågick under perioden 13 maj till 29 augusti 2014. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 18 maj 2016 godkände nämnden redovisningen av programsamråd.

De trafikprognoser som projektet tagit fram visar fortsatt mycket trafik på Valhallavägen vilket innebär svårigheter att klara luftkvaliteten på vissa sträckor. Med anledning av den problematik som finns kring luftkvaliteten tvingades stadsbyggnadsnämnden, vid nämndens möte den 18 maj 2016, konstatera att det i dagsläget inte är möjligt att bygga fler bostäder som planerat. Planen läggs därför vilande för att återupptas längre fram när olika åtgärder vidtagits för förbättrad luftkvalitet i området.

Bostadshus, bilvägar, grönområden och träd. Flygfoto.
Område på flygfoto.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

Stockholms stad i samarbete med Utopia och Sweco.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Magnus Bäckström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 230

Kajsa Ek
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 486

Projekt på Norra Djurgården

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad