Byggnadens norra fasad utmed Norrbyvägen/Huvudstaleden. Tvärbanans område syns till höger i bilden. (Fastighets AB Gusto)
Byggnadens norra fasad utmed Norrbyvägen/Huvudstaleden. Tvärbanans område syns till höger i bilden. (Fastighets AB Gusto)
Projekt Pågående

Byggnad i Ulvsunda får ny användning

Ulvsunda industriområde

Planändring för att förutom industri kunna ha hotell, kontor och handel i fastigheten Magneten 23 i Ulvsunda industriområde. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Ny användning och bevarande av industribyggnad

På fastigheten som ligger i Ulvsunda industriområde finns idag en 7 vånings tegelbyggnad som har använts för industri. Nu önskar fastighetsägaren Fastighets AB Gusto ändra användningen av byggnaden i detaljplan till att även innefatta hotell, kontor och handel samt överföra parkmark till trafikområde och kvartersmark.

Genom planändringen får befintliga verksamheter i byggnaden planstöd, byggnaden kan få nya användningsområden, den gamla industribyggnaden får kulturskydd och bevaras och lösningar för parkeringsbehovet kan skapas.

Planområdets läge och omfattning

Planområdet ligger i Ulvsunda industriområde i hörnet Norrbyvägen/ Voltavägen och består av fastigheten Magneten 23 med adress Norrbyvägen 30 samt del av fastigheten Ulvsunda 1:34. Området gränsar i söder till fastigheten Magneten 32 och i väster till tvärbanans spårområde. På Magneten 23 står en industri- och kontorsbyggnad uppförd 1947 i sju våningar.

Preliminär tidplan

  • Start-PM 31 aug 2017
  • Samråd 19 februari−2 april 2019
  • Granskning 27 maj−23 juni 2020. Planförslaget visas under tiden i lokal Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, under husets ordinarie öppettider.
  • Antagande 4:e kv 2020.
  • Laga kraft 19 november 2020

Ägare

Ägare av fastigheten är Fastighets AB Gusto. Planändringen sker på fastighetsägarens begäran. 

Karta där fastigheten är inringad med rött streck.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad