dcsimg
Planerat punkthus med sju våningar. Huset är vit puts med röda balkonger. Gräs och park framför.
Planerat punkthus, vy från öst. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Fruängsgården

Hägersten-Älvsjö

I detaljplanen föreslås att planområdet Fruängsgården 5 m fl. kompletteras med 75 hyreslägenheter i flerbostadshus enligt konceptet Stockholmshus.

Projektfakta

Två bostadshus med 75 hyresrätter

Inom planområdet planeras två nya byggnader i form av ett avlångt lamellhus i fem våningar längs Vantörsvägen och ett högre punkthus i åtta våningar vid Elsa Beskows Gata.

Lamellhuset byggs på en befintlig markparkering. Nuvarande parkeringsplatser ersätts med ett överbyggt garage under huset. Ramp till garaget får infart från Elsa Beskows Gata. Det högre punkthuset placeras på delar av gatan och även på trädbevuxen kvartersmark som tas i anspråk.

Bostäderna utformas enligt konceptet Stockholmshusen.
Mer om Stockholmshusen på Stockholm stads webbplats.

Bebyggelsen ska komplettera omkringliggande bebyggelses heterogena karaktär. Entréer placeras mot gatan för att främja trygghet. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningarna på husen.

En stor del av marken runt punkthuset kommer att fortsätta vara grön och möjlig att plantera.

Attraktivt läge

Fruängens stadsdel är ett område som i kommunens översiktsplan bedöms ha goda förutsättningar för stadsutveckling. Vantörsvägen ska utvecklas till ett urbant stråk med en ny blandad bebyggelse.

Tidplan

  • Granskning genomförd 5–24 september 2018
  • Kvartal 1 2019 – En omarbetning av förslaget utreds, där möjlighet att öka andelen bostäder till 90 och placera punkthusets på en annan plats, studeras.

Ägare och byggherre

Fastigheten ägs av Stockholms stad. Byggherre är Familjebostäder. 

Fler bilder

Planerat punkthus, vy från Elsa Beskows gata.
Planerat punkthus, vy från Elsa Beskows gata. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Planerat punkthus med sju våningar. Huset är vit puts med röda balkonger. Gräs och park framför.
Planerat punkthus, vy från öst. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Planerad avlångt lamellhus med 4 våningar, vy från väster längs Vantörsvägen. Arkitektkontor
Planerad lamell, vy från väster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Flygfoto över området där husen ska byggas.
Ny bebyggelse i fotomontage. Vy från nordost. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Översikt av planerad bebyggelse.
Översikt av planerad bebyggelse. Tillkommande bebyggelse illustreras i gråbrun markering. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Amanda Gordon

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad