Illustration på hus. Människor promenerar.
Vy över Familjebostäders bebyggelse vid angöringsgata. Bild: Tyréns
Projekt Genomfört

Hyresrätter vid Hägerstensåsen t-banestation

Hägerstensåsen

I området vid Hägerstensåsens västra del, projektet Skattsedeln, har det byggts 230 bostäder inklusive LSS-boende, parkeringsgarage, lokaler för verksamheter och en förskola.

Stadens arbeten

Den 3 augusti 2020 påbörjade Stockholms stad färdigställande av gator och allmän plats. Vår entreprenör för färdigställandet är Stockholms Markteknik.

Arbetena på Sedelvägen färdigställs under hösten 2021. Parallellt med det påbörjar vi arbeten på torget vid Inteckningsvägen. Där kommer vi anlägga nya planteringar för att förbättra dagvattenhanteringen, lägga gatsten och betongplattor samt sätta upp ny gatubelysning.

Under våren 2022 kommer vi återställa marken som använts som väg för byggtrafik vid Personnevägen.

Bildgalleri

Illustration över bebyggelse. Bilden visar människor som promenerar och ett fik.
Vy över lokal i bottenvåning mitt emot tunnelbana
Illustration på stadsmiljö. Människor som promenerar och cyklar på gång- och cykelväg.
Vy över bebyggelse vid Valutavägen. Bild: Tyréns
Illustration över bebyggelse. Människor som promenerar bland hus.
Vy över bebyggelse vid Mellanbergsvägen. Bild: Tyréns
Illustration på hus. Människor promenerar.
Vy över Familjebostäders bebyggelse vid angöringsgata. Bild: Tyréns

Projektfakta

Hefab och Familjebostäder arbetar i området

Byggaktörerna Familjebostäder och Hefab påbörjade sina arbeten under våren 2018. Under hösten 2018 gjorde Hefab sprängnings- och spontningsarbeten i området. Familjebostäders entreprenör Skanska kommer under början av juli att beskära några av stadens lönnar. Trädbeskärningen görs av certifierad arborist.

Stockholms stad utför inga arbeten på platsen för tillfället. Från juni 2017 till och med september 2018 utförde Stockholms stad de första gatu- och ledningsarbetena i området. Med start under 2020 kommer Stockholms stad att färdigställa allmänna platser och vägar i området.

Bostadsbebyggelsen och de allmänna platserna inom projektet Skattsedeln beräknas vara klara våren 2022.

Störande arbeten

Arbetena i projektet och transporter till och från arbetsområdet innebär en del buller och störningar i närområdet. Bullernivåer och tider för störande arbeten ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggarbetsplatser. Arbeten som innebär störande buller ska utföras klockan 7-22 på vardagar. Vid särskilda behov kan projektet ansöka om att få utföra störande arbeten även nattetid och på helger.

Familjebostäder och Hefab är byggaktörer

För byggnationen av bostäder, verksamheter etc. ansvarar byggaktörerna Familjebostäder och Hefab.

Familjebostäder bygger 99 hyresrätter fördelat mellan fyra hus och ett underjordiskt garage.

Familjebostäders webbplats

Hefab Fastighets AB bygger 136 hyresrätter, varav ett antal är LSS-boende, fördelat på tre hus samt en förskola med fyra avdelningar.

Hyresrätterna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

140 000 nya bostäder till 2030

Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och den senaste statistiken visar att vi nu är drygt 928 000 invånare i Stockholms stad.

Stadens långsiktiga mål är 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Ett delmål är att 40 000 nya bostäder påbörjas till år 2020. Förutom bostäder kommer vi också att behöva förskoleplatser, parker och kollektivtrafik. Skolor, bibliotek och idrottsplatser och mycket annat. Det innebär bland annat satsningar på att skapa täta stadsdelar i områden kring stadskärnan och låta staden växa successivt utåt.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Bizzy Klein

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad