Fotomontage över området. Vy från norr.
Fotomontage över området. Vy från norr.
Projekt Pågående

Idrottsplats i Bällsta

Bällsta

I området runt Bällsta gård, inom fastigheten Riksby 1:3 med flera planerar staden att anlägga en ny idrottsplats - Bällsta IP. Detaljplanen vann laga kraft 7 juni 2022.

Projektfakta

Den antagna planens syfte är att utveckla Bällsta IP som ett idrottscentrum för västra delen av Stockholm. Bällsta IP ska upplevas inbjudande och öppen för alla, inte bara för den organiserade idrotten.

Idrottsplatsens innehåll:

 • en komplett friidrottshall
 • en 11-spelsplan för fotboll med konstgräs 
 • utomhusarena för friidrott med löparbanor, längdhopp, höjdhopp och kula.

Anläggningen ska även innehålla goda möjligheter till spontanidrott och rekreation. Den mest värdefulla naturen ska bevaras såsom den centrala allén, skogsdungen och läplanteringar runt Bällsta gård.

Detaljplanen ska stärka Bällsta gård som lokal målpunkt och bevara samt tillgängliggöra platsens kulturhistoriska värden. 

 Preliminär tidplan

 • Byggstart planeras ske tidigast 2023 och färdigställande 2025.  
 • Planen laga kraft-vunnen 7 juni 2022.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och exploateringskontoret.

Mindre justeringar

Sedan samrådet har förslaget omarbetats något. Här följer några av justeringarna: 

 • Fotbollsplanen ska även kunna användas som isbana på vintern.
 • Friidrottshallens gestaltning har bearbetats och hallen har fått fler utformningsbestämmelser
 • Bällsta gård och flygeln har fått fler skydds- och varsamhetsbestämmelser.
 • Friidrottshallen har flyttat några meter norrut för att inte ligga innanför flygplatsens höjdbegränsande linje.
 • Gränserna mellan park och allmän platsmark har justerats på vissa ställen.
 • Alléerna har säkerställts genom planbestämmelse.
 • Planen ger möjlighet till en pumpstation för dagvatten mellan allén och byggvaruhandeln.

En inventering av genomförts av fåglar och groddjur samt en trädinmätning, påverkansanalys på flygradiosystemet och inventering av Bällsta gård.

Bildgalleri

Illustrationsplan som visar disponeringen av idrottsplatsen samt omkringliggande bebyggelse.
Illustrationsplan som visar disponeringen av idrottsplatsen samt omkringliggande bebyggelse.
Illustration på friidrottshallen.
Illustration på friidrottshallen.
Illustration med vy från allén mot Bällsta IP.
Illustration med vy från allén mot Bällsta IP.
Fotomontage över området. Vy från norr.
Fotomontage över området. Vy från norr.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Lena Johanson

Projektledare, fastighetskontoret

Mustafa Smajic

Planerare, idrottsförvaltningen

Isabelle Stöckel

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad