Fotomontage över området. Vy från norr.
Fotomontage över området. Vy från norr.
Projekt Planerat

Idrottsplats i Bällsta

Bällsta

I området runt Bällsta gård, inom fastigheten Riksby 1:3 med flera, planerar Stockholms stad att bygga en ny idrottsanläggning med friidrottshall, utomhusytor för friidrott och en konstgräsplan med ispist.

Projektfakta

I takt med att Bromma växer, med nya skolor och bostäder, ökar behovet av idrottsanläggningar i området. Vi planerar att bygga ett helt nytt idrottscentrum i Bällsta där fler barn och unga kan utöva idrott, både spontant och organiserat.

Den nya idrottsplatsen kommer bland annat att få:

  • En friidrottshall för bredd- och elitidrott.
  • En friidrottsanläggning utomhus för samtliga tävlingsgrenar.
  • En 11-spelsplan med konstgräs och underliggande ispist för att möjliggöra konstfrusen isyta under vintertid.

På idrottsplatsen ska det även byggas två läktarbyggnader som inrymmer bland annat omklädningsrum, toaletter, förråd och teknikutrymmen. Bällsta gårds flygelbyggnad kommer bevaras och anpassas till personal- och möteslokaler. På idrottsplatsen kommer det även finnas ytor för spontanidrott, till exempel beachvolleyboll och boule.

Runt idrottsytorna planerar vi att anlägga nya gång- och cykelbanor och en parkering med plats för 200 bilar, samt uppställningsplats för bussar. Bällstavägen ska bli bredare för få plats med nya busshållplatser.

Värdefull natur

De öppna grönytorna och skogsdungarna vid Bällsta gård används idag för rekreation. Vi planerar att bevara en del av naturen i omgivningarna så som alléerna och skogsdungen. Bällsta gård kommer vara kvar med nuvarande verksamhet och avgränsas till en egen fastighet med en ny tillfartsväg.

Hantering av dagvatten

Idag är platsen vid Bällsta gård en del av ett större avrinningsområde. För att hantera de stora vattenmängderna kommer Stockholm Vatten och Avfall att anlägga en ny pumpstation och ett dagvattenmagasin mellan allén och byggvaruhandeln, samt dra nya ledningar till Solvalla.

Preliminär tidplan

  • Byggstart planeras till 2024.
  • Anläggningen beräknas vara klar 2028.

Ansvarig för projektet

Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Bildgalleri

Illustrationsplan som visar disponeringen av idrottsplatsen samt omkringliggande bebyggelse.
Illustrationsplan som visar disponeringen av idrottsplatsen samt omkringliggande bebyggelse.
Illustration på friidrottshallen.
Illustration på friidrottshallen.
Illustration med vy från allén mot Bällsta IP.
Illustration med vy från allén mot Bällsta IP.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för området vann laga kraft den 7 juni 2022. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planarbetet.

Gällande plan, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lena Johanson

Projektledare, fastighetskontoret

Sofie Larbom

Planerare, idrottsförvaltningen

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad