dcsimg
Fotomontage över området. Vy från norr.
Fotomontage över området. Vy från norr.
Projekt Planerat

Idrottsplats i Bällsta

Bällsta

I området runt Bällsta gård, inom fastigheten Riksby 1:3 med flera, utreder staden förutsättningarna för att anlägga en ny idrottsplats - Bällsta IP.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att utveckla Bällsta IP som ett idrottscentrum för västra delen av Stockholm. Bällsta IP ska upplevas inbjudande och öppen för alla, inte bara för den organiserade idrotten.

Idrottsplatsen föreslås innehålla:

 • en komplett friidrottshall
 • en 11-spelsplan för fotboll med konstgräs 
 • utomhusarena för friidrott med löparbanor, längdhopp, höjdhopp och kula.

Anläggningen ska även innehålla goda möjligheter till spontanidrott och rekreation. Den mest värdefulla naturen ska bevaras såsom den centrala allén, skogsdungen och läplanteringar runt Bällsta gård.

Detaljplanen ska stärka Bällsta gård som lokal målpunkt och bevara samt tillgängliggöra platsens kulturhistoriska värden. 

 Preliminär tidplan

 • 6 april 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning för att anlägga en idrottsplats inom området.
 • Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017.
 • Samråd pågick 11 februari till 23 mars 2020. Under samrådet fanns det möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.
 • Granskning: 23 september till 20 oktober 2020.
 • Antagande: december 2020.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och exploateringskontoret.

 

Granskning pågår

Under perioden 23 september 20 oktober 2020 är planförslaget, som innnebär att en idrottsplats planeras på området, ute på så kallad granskning. Under granskningstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Mindre justeringar

Sedan samrådet har förslaget omarbetats något. Här följer några av justeringarna: 

 • Fotbollsplanen ska även kunna användas som isbana på vintern.
 • Friidrottshallens gestaltning har bearbetats och hallen har fått fler utformningsbestämmelser
 • Bällsta gård och flygeln har fått fler skydds- och varsamhetsbestämmelser.
 • Friidrottshallen har flyttat några meter norrut för att inte ligga innanför flygplatsens höjdbegränsande linje.
 • Gränserna mellan park och allmän platsmark har justerats på vissa ställen.
 • Alléerna har säkerställts genom planbestämmelse.
 • Planen ger möjlighet till en pumpstation för dagvatten mellan allén och byggvaruhandeln.

En inventering av genomförts av fåglar och groddjur samt en trädinmätning, påverkansanalys på flygradiosystemet och inventering av Bällsta gård.

 

Ta del av förslaget

Du kan ta del av planförslaget i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst. Under perioden 23 september 20 oktober finns även handlingarna tillgängliga i rum Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 på Kungsholmen.

 

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på förslaget från 23 september 20 oktober 2020 direkt i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst

Du kan även lämna synpunkter via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller: Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Ange ärendets diarienummer: 2017-06421

 

Bildgalleri

Illustrationsplan som visar disponeringen av idrottsplatsen samt omkringliggande bebyggelse.
Illustrationsplan som visar disponeringen av idrottsplatsen samt omkringliggande bebyggelse.
Illustration på fritidrottshallen.
Illustration på fritidrottshallen
Illustration med vy från allén mot Bälllsta IP.
Illustration med vy från allén mot Bälllsta IP.
Fotomontage över området. Vy från norr.
Fotomontage över området. Vy från norr.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Johanson

Projektledare, fastighetskontoret

Mustafa Smajic

Planerare, idrottsförvaltningen

Isabelle Stöckel

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad