Flerbostadshus på båda sidor av en gång- och cykelväg. Längre bort i bild skymtar ett högre flerbostadshus. Människor som cyklar på cykelvägen. Illustration
Den nya bebyggelsen (till höger i bild) sett söderifrån från gång- och cykelvägen. Bild: Reflex arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Blåsutvägen

Johanneshov

Cirka 60 hyresrätter planeras mellan Blåsutvägen och tunnelbanespåren, söder om Blåsutparken i Johanneshov. Förslaget innebär två bostadshus, ett punkthus på nio våningar och ett lamellhus på fyra våningar. I lamellhuset föreslås ett kollektivboende.

Två bostadshus med cirka 60 hyresrätter

Förslaget möjliggör två nya bostadshus mellan Blåsutvägen och tunnelbanespåren, söder om Blåsutparken. Här föreslås ett punkthus i nio våningar och ett lamellhus i fyra våningar, som är anpassade till omkringliggande bebyggelse.

Lamellhuset föreslås få samma höjd som befintliga lamellhus medan punkthuset föreslås få vara en våning högre än befintliga punkthus för att möjliggöra lokaler i bottenvåningen mot parken. I bottenvåningarna föreslås gemensamhetslokaler, uteplatser, samt en publik lokal som föreslås bli cykelkafé/cykelverkstad.

Den föreslagna bebyggelsen innebär bland annat att den befintliga hundrastgården och utegymmet behöver lokaliseras till nya platser inom Blåsutparken.

Bilder

Två flerbostadshus vid en entréplats där man ser träd och en cykelväg. Illustration
Angöringsgatan ner mot entréplatsen med tillkommande punkthus till vänster och lamellhus till höger. Bild: Reflex arkitekter
Vy över tre punkthus med nio våningar. Framför husen en park med gräsytor och gångbanor. Illustration
Vy från Blåsutparken. Det nya punkthuset (till vänster i bild) är nio våningar högt och markerar avslutet mot spårområdet och möjliggör för en lokal. Bild: Reflex arkitekter
Karta över de föreslagna byggnaderna som ligger mellan befintliga byggnader och tunnelbanespår. Illustration
Situationsbild av föreslagen bebyggelse som placeras mellan befintlig bebyggelse och spåret. Bild: WSP Landskap

Trafik och parkering

Den nya bebyggelsen nås via en ny infartsväg från Blåsutvägen och kommer att korsa befintlig gång- och cykelväg. Här är det viktigt att gång- och cykeltrafikanter har företräde. Därför kommer korsningspunkten tydliggöras genom avvikande markmaterial, farthinder för bilar samt eventuell skyltning.

Bilparkering föreslås ske i garage som nås via den nya infarten. Cykelparkering är möjlig både i cykelrum men också utomhus vid entréer. Projektet har goda kommunikationer för gång, cykel och kollektivtrafik vilket motiverar ett relativt lågt parkeringstal.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021
  • Samråd med möjlighet till insyn och synpunkter pågick mellan 26 april till 6 juni 2022
  • Granskning, sista tillfället till insyn och att lämna synpunkter pågick 6 september till 3 oktober 2023. Då förslaget har justerats sedan tidigare granskningsperiod går projektet ut på granskning igen, planerat mellan 7 februari till 5 mars 2024. 
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras under kvartal 2 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Svenska Bostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Mats Jakobsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 337

Daniella Blomdell
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 681

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Johanneshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad