Flygfoto över Globenområdet. På bilden syns ett stort område som saknar bebyggelse. En vit markering visar planområdet.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Slakthusområdet etapp 3 - Kylrumskvarteren

Johanneshov

Den tredje etappen i Slakthusområdet omfattar cirka 600 bostäder, lokaler, kontor, park och elnätstationen Enskede elverk. Etappen är en viktig del i arbetet med att utveckla området till en tät stadsdel och öppna upp en ny entré till området.

Den tredje etappen, kallad Kylrumskvarteren (Isterbandet 3 m fl, diarienummer 2020-05075) omfattar en utbyggnad av den sydvästra delen av Slakthusområdet. Etappen omfattar cirka 600 bostäder varav 100 vård- och omsorgsboende, lokaler, kontor och elnätstationen Enskede elverk från början av 1910-talet. Planområdet sträcker sig från Enskedevägen i söder, upp till den nya gatan Diagonalen i norr. I öster till Hallvägens förlängning mot Enskedevägen och i väster vid Lindevägen.

Nya parker och grönska

Centralt i området skapas en ny park kallad Södra parken. Parken blir en av de största parkerna i Slakthusområdet. Den ska förutom att inbjuda till både vila och aktivitet, även omhänderta stora mängder vatten vid kraftiga regn. Tre mindre parker planeras med varsin karaktär; lekfull, social och rofylld.

Sammankoppling med kringliggande områden

En större marksänkning i området förbereder marken för kommande gator med tillgänglig lutning ner mot Enskedevägen. Höjdskillnader på uppåt tio meter jämnas ut. De nya gatorna får trädplanteringar och kopplar ihop Boskapsvägen med Enskedevägen.

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området.

Bilder

Personer som går och cyklar längs med en stadsgata kantad av vita femvåningshus. Illustration.
Visionsbild Boskapsvägen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration OKK+
Röda tegelhus i ny och äldre stil. Människor som promenerar och cyklar i ett vinterlandskap. Illustration.
Visionsbild på Enskede elverk med tillbyggnad från Enskedevägen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration White arkitekter.
En gatukorsning och en parkeringsplats. Flerfärgade bostadshus i fem våningar. Människor i rörelse, Illustration.
Visionsbild på Enskedevägen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration OKK+
Ljusa flerbostadshus som ligger längs med en gata med träd och en bred cykelväg. Människor i rörelse. Illustration.
Visionsbild nya gatan Diagonalen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration OKK+

Tidsplan

 • 2020, markanvisningar påbörjade
 • 26 november 2020, start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 17 december 2020, markanvisningar i exploateringsnämnden
 • 2021, arbete med planförslag
 • 10 maj-21 juni 2022, planförslag på samråd, samrådsmöte 18 maj
 • September 2024, planförslag på granskning
 • Februari 2025, planförslaget får laga kraft
 • 2025-2026, utbyggnad av allmän plats
 • 2027, utbyggnad av kvartersmark
 • 2027, byggstart bostadshus.

Bilder

Visionsbild Södra parken i etapp 3, Illustration: OKK+
Visionsbild Södra parken i etapp 3, Illustration: OKK+
En ritad karta över Globenområdet där etapp 3 är markerade med röd linje.
Slakthusområdet, etapp 3 markerad med röd linje.

Vanliga frågor

Samrådsförslaget omfattar ett område i sydvästra hörnet av Slakthusområdet. Ett flertal befintliga byggnader på platsen är rivna och en stor mängd bergmassor har sprängts bort för att marken ska anpassas till kringliggande områden. Detaljplanen utgör en viktig del i utvecklingen av Slakthusområdet till en tät och funktionsblandad stadsdel.

Totalt omfattar planförslaget cirka 600 bostäder, varav 100 i vård- och omsorgsboende. I de nya kvarteren planeras även lokaler i bottenvåning­arna och cirka 6 700 kvadratmeter kontor. I området ska­pas en ny entré till området, en större park och tre mindre så kallade fickparker.

Stockholms stad har tagit fram ett Övergripande kvalitetsprogram för arkitekturen i Slakthusområdet som beskriver utformningen av den framtida bebyggelsen. Gestaltningsprinciper för gator, parker och torg finns sammanställda i ett kvalitetsprogram för offentliga rum som omfattar hela Slakthusområdet.

Förslaget för etapp 3 är belägen i stadsdelens sydvästra hörn och kommer fungera som en av Slakthusområdets entréer. Inom området finns få bevarade byggnader vilket innebär att byggnader, planstruktur och höjdsättning till stor del blir ny. Grundstrukturen bygger på principen om att förlänga befintliga gator i nord-sydlig riktning samtidigt som det skapas kortare siktlinjer i öst- västlig riktning.

I norr möter bebyggelsen i etapp 3 bebyggelsen i etapp 1 samt den planerade gatan Diagonalen. Högre byggnader föreslås huvudsakligen i norr mot den relativt breda gatan som Diagonalen utgör för att sedan stegvis trappas ned mot Södra parken och befintliga Enskedevägen. Detta för att skapa ett mer stillsamt möte med parken. Därutöver skapar denna volymhantering förutsättningar för goda boendemiljöer i förhållande till bostäders och gemensamma gårdars ljusinsläpp.

Staden har tagit fram en mobilitets- och parkeringsstrategi för att stödja långsiktigt hållbara färdmedel. Strategin beskriver att Slakthusområdet har goda förutsättningar att bli ett område där boende, arbetande och besökare lätt kan ta sig till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

För etapp 3 har en handlingsplan tagits fram i samarbete med byggaktörer för att säkerställa bland annat tillgång till cykelparkering, cykelpool med elassisterade lådcyklar, samt förutsättningar för och olika servicefunktioner som cykelservice samt leveransställen för paketutlämning.

Hushöjderna kommer att variera inom tredje etappen, från två till tio våningar. Högre byggnader föreslås huvudsakligen i norr mot den relativt breda gatan som Diagonalen utgör för att sedan stegvis trappas ned mot Södra parken och befintliga Enskedevägen.

Samråd för etapp 3 pågick 10 maj–21 juni 2022. Granskning pågår 6 december–23 januari 2024.

Under tiden för granskning visas förslaget upp i foajén på Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5, samt i utställningsytan Fyrkanten på Tekniska nämndhuset på Kungsholmen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Planförslaget har tagits fram tillsammans med markanvisade byggaktörer.

 • Einar Mattsson ska bygga cirka 100 hyresrätter.
 • Micasa ska bygga ett vård- och omsorgsboende med cirka 100 lägenheter samt cirka 30 seniorbostäder.
 • Selvaag Bostad ska bygga cirka 165 bostadsrätter.
 • Aros Bostadsutveckling ska bygga cirka 95 bostadsrätter.
 • Corem ska bygga cirka 121 bostadsrätter.
 • St:Erik Markutveckling ska utveckla sin fastighet med kontor.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stina Bäckström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 256

Simon Reppling
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 511

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Projekt i Johanneshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad