Flygbild som visar bebyggelseförslaget på Nytorps gärde från väst. Nya byggnader visas i vitt, Illustration
Flygbilden visar bebyggelseförslaget på Nytorps gärde från väst. Nya byggnader visas i vitt och illustrationsplanen ligger som grund.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nytorps gärde utvecklas

Kärrtorp

Nytorps gärde föreslås att utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, bostäder, förskolor, idrottshall, lokaler för verksamheter och handel.

Bostäder, förskolor och idrottshall

Nytorps gärde föreslås utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, cirka 650 bostäder, två förskolor, idrottshall, lokaler för verksamheter och livsmedelsbutik. Förslaget innebär även utveckling av parken och nya ytor för skyfallshantering.

Nytorps gärde ligger mellan Björkhagen, Hammarbyhöjden, Gamla Enskede och Kärrtorp, i en dalgång som förbinder Enskede med Nackareservatet. Den nya bebyggelsen placeras främst i de norra och västra delarna av gärdet för att värna de öppna ytorna och långa siktlinjerna på gärdets södra sida och för att skapa en mer stadsmässig miljö längs Åstorpsringen. Det planeras för en variation av bostadsformer med både hyresrätter och bostadsrätter samt seniorboende, kollektivboenden och LSS-bostäder.

Åstorpsringen rätas ut och byggs om för att få en mer stadsmässig utformning med ny gång- och cykelväg och trädplantering. I planen föreslås två nya lokalgator. Gatorna föreslås utformas med en prioritering för gång- och cykeltrafik. Längs den norra delen av gärdet får den nya bebyggelsen en öppen struktur vilket gör att de befintliga husen behåller kontakten med gärdet.

Den nya bebyggelsen får aktiva bottenvåningar mot Åstorpsringen och de nya lokalgatorna för att tillföra ett flöde av människor under olika tider på dygnet och därmed bidra till en ökad trygghet. För att minska biltrafiken i området och för att möjliggöra en naturkaraktär på gårdarna ska majoriteten av all bilparkering ske i gemensamt garage i anslutning till Åstorpsringen.

Bilder

Illustrerad karta som visar vilka aktiviteter och funktioner som föreslås på Nytorps gärde. Exempel: torg, aktivitetsplats, naturstig, naturlek, flanörstråk, gym, volley, skate, pulka, bollspel.
Bilden visar vilka aktiviteter och funktioner som föreslås på Nytorps gärde. Rosa cirkel med "E" inom visar på parkentréer. Bild: Landskapslaget
Ett torg med sittplatser, träd och ytor för aktiviteter. Människor som sitter, promenerar och spelar boule. Bakom torget syns föreslagen bebyggelse. Illustration
Illustrationen är vänd åt väst med Nytorpsbadet i ryggen och visar Parktorget, västra gärdet, nya lokalgatan och föreslagen bebyggelse längs gärdets norra kant. Bild: Landskapslaget
Flerbostadshus, träd, människor i rörelse och gräsytor vid en gata. Illustration
Illustrationen är vänd åt väst med Nytorps gärde till vänster och visar lokalgatan tillsammans med föreslagen bebyggelse i kvarter F,B och C. Bild: DinellJohansson
Illustrationen är vänd åt söder på Ulricehamnsvägen med sikt mot kullen på Nytorps gärde. Kvarter E och D syns förbi de befintliga byggnaderna i förgrunden.
Illustrationen är vänd åt söder på Ulricehamnsvägen med sikt mot kullen på Nytorps gärde. Kvarter E och D syns förbi de befintliga byggnaderna i förgrunden. Bild: DinellJohansson

Parken utvecklas

Gärdet föreslås utvecklas som stadsdelspark med tydligare offentliga miljöer och aktiviteter. Gärdets öppna landskap med de långa siktlinjerna och skogsdungen mitt på gärdet behålls och stärks. Flera nya platsbildningar och torg planeras för att ge en mångfald av rum och aktiviteter för olika åldrar och intressen.

En scen för evenemang, teater och musik föreslås i anslutning till den öppna ytan vid Gärdesplatsen. I anslutning till badet planeras ett parktorg med picknickbord, plats för boule, sitt-flak och lek för mindre barn. Den nordvästra delen av gärdet föreslås få parkodling.

Vid Hammarby södra skola och den nya idrottshallen planeras en nedsänkt aktivitetsplats som föreslås innehålla ytor för spontanidrott exempelvis bollspel och parkour.

Bilder

Flerbostadshus vid Åstorpsringen. Illustration
Illustrationen är vänd åt öst med sikt mot Nytorps gärde och visar Åstorpsringen tillsammans med föreslagen bebyggelse i kvarter A och F. Bild: DinellJohansson
Flerbostadshus vid Åstorpsringen och Fyrskeppsvägen. Träd, människor som promenerar. Gräsytor. Illustration
Illustrationsplanen är vänd åt norr och visar Åstorpsringen tillsammans med föreslagen bebyggelse i kvarter A, F och I. I förgrunden syns Fyrskeppsvägen svänga in åt höger. Bild: DinellJohansson
Flerbostadshus till vänster om en gata. Till höger om gatan ses gröna ytor, barn som leker och en hund. Träd längs gatan. Illustration
Illustrationen är vänd åt öst med befintlig bebyggelse längs Fyrskeppsvägen till höger, kvarter G till vänster och förskolan i kvarter H i mitten. Bild: DinellJohansson
Flerbostadshus längs en smal lokalgata. Illustration
Illustrationen är vänd åt nordväst med gångtunneln från Dalen i ryggen och sikt mot Nytorps gärde. I mitten syns föreslagen lokalgata mellan kvarter F och G. Bild: DinellJohansson

Tidsplan

 • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden för att påbörja planarbetet: 22 mars 2018
 • Den 10 december 2018 markanvisades 6 av 10 planerade kvarter
 • Den 12 december 2019 markanvisades de sista 4 kvarteren
 • Förslag till detaljplan på samråd: 1 juni–13 september 2021
 • Samrådsredogörelsen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2022
 • Granskning planeras under kvartal 3, 2024
 • Antagande av detaljplanen planeras under kvartal 1, 2025
 • Byggstart kan ske tidigast 2027.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • Kvarter A: 78 seniorbostäder med hyresrätt, Seniorgården
 • Kvarter B: Idrottshall, Stockholms stad, fastighetskontoret
 • Kvarter C: 91 hyresrätter varav 6 LSS-bostäder, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
 • Kvarter D: 99 bostadsrätter, Primula Byggnads
  Kvarter E: 61 hyresrätter och en förskola med 6 avdelningar, Primula Byggnads
 • Kvarter F: 129 hyresrätter, Sveafastigheter Bostad
  Parkeringsgarage, Stockholm parkering
 • Kvarter G: 129 bostadsrätter, Sveafastigheter Bostad
 • Kvarter I: 67 bostadsrätter, Sveafastigheter Utveckling
 • Utveckling av Nytorpsbadet: Stockholms stad, fastighetskontoret.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Sandra Öhrström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 252

Jenny Sederholm
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 418

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Stadsutvecklingsområde Hammarbyhöjden-Björkhagen

Projekt i Kärrtorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad