Föreslagen lågdel med flacka tack mot Mårbackagatan.  Hörnbyggnad i framkant i ljus tegelfasad. I bakgrunden till vänster anas några punkthus.
Vy över Mårbackagatan tillsammans med sydvästra hörnbyggnaden i framkant som uppförs med en portik till innergården. Bild: Tengbom
Projekt Planerat

Kontor- och hotellbyggnad byggs om till bostäder

Farsta

Syftet med detaljplanen är att genom om- och tillbyggnad av en befintlig kontors- och hotellbyggnad möjliggöra för cirka 640 nya bostäder samt lokaler i bottenvåning för allmänna funktioner.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en omvandling och komplettering av befintlig kontors- och hotellbyggnad på fastigheten Sillö 5.

Planen möjliggör för bostäder kombinerat med förskola samt centrumverksamheter i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och inom tunnelbanans influensområde. På fastigheten kan cirka 640 nya bostäder skapas i form av mindre bostadslägenheter och radhus på tak.

Befintlig markparkering i öst omvandlas till en grön gård med växtbäddar och trädplanteringar som uppmuntrar till social samvaro, lek och rekreation och får en viktig funktion för lokal fördröjning av dagvatten och ekosystemtjänster. Parkering för boende och verksamma anordnas i sin helhet i garage under gård.

Inom ramen för detaljplanen sker ett parallellt arbete med en omstrukturering av Mårbackagatan. Syftet är en ändamålsenlig planstruktur, ökad tillgänglighet för gående och cyklister, och skapa en tydligare inramning med karaktär av ett urbant stråk längs gaturummet.

Planområde

Föreslaget planområde omfattar totalt cirka 18 700 kvadratmeter och ägs av Farsta Sillö 5 AB. Planområdet avgränsas av Mårbackagatan i väst, Edsvallagatan i norr och Fryksdalsbacken i söder.

Preliminär tidsplan

Samråd: 14 december 2021 - 31 januari 2022
Granskning: kvartal 3, 2023
Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: kvartal 4, 2023

Byggherre

Farsta Sillö 5 AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Natali Klosterling

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Ayub Aden

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad