Till höger i bild flerbostadshus, i mitten längre bort en skolbyggnad. Sett från park med träd och gångväg. Illustration
Vy från parken med skolan i fonden och kvarter E till höger. Illustration: Jägnefält Milton
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Karlsviks strand, söder om Hökarängsbadet

Farsta, Larsboda

780 bostäder, skola, förskolor, lokaler, parker och torg planeras intill Hökarängsbadet, vid Drevviken i Farsta.

Karlsviks strand

Förslaget syftar till att möjliggöra cirka 780 bostäder, en F–6 skola, två förskolor, ett parkeringshus, ett strandcafé samt ett allmänt torg och parker i området.

Karlsviks strand utgör en viktig del av målet om 40 000 bostäder i tunnelbanans närområde. Utöver att åstadkomma en kvalitativ stadsutveckling med bostäder i en attraktiv miljö är tanken att tillgängliggöra naturen för allmänheten. Viktiga rekreationsområden längs Drevviken utvecklas.

Bilder

Flygvy över planförslaget för Karlsviks strand, planerade hus är markerade i vitt. Ovan i bild syns Telestaden, Illustration
Flygvy över det bearbetade planförslaget för Karlsviks strand, ovan i bild syns Telestaden, Illustration: Landskapslaget
Karta som visar planområdet mellan Drevviken till höger i bild och Telestaden till vänster i bild.
Illustrationsplan över det bearbetade planförslaget för Karlsviks strand. Illustration:Land
Ett högt flerbostadshus följt av lägre flerbostadshus längs Ågesta Broväg. Ett torg skymtar och trädbeklädd höjd bakom husen. Illustration
Vy från Ågesta Broväg mot torget samt torg- och gatuhusen i kvarter A. Illustration: Kjellander Sjöberg
Flera sammankopplade bostadshus i olika höjder vid Ågesta Broväg. Människor i rörelse vid gångväg, trottoarer och en busshållplats. Illustration
Vy från Ågesta Broväg mot kvarter B. Illustration: Arkitema

Området

I översiktsplanen för Stockholm lyfts fyra områden fram, som är särskilt viktiga att utveckla. De kallas fokusområden och Farsta är ett av dessa. Farsta stadsdelsnämndsområde har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum.

I närheten pågår flera stadsutvecklingsprojekt såsom till exempel Perstorp längs Drevvikens strand. Vid det före detta sjukhemmet planeras det för cirka 700 bostäder, förskolor och verksamhetslokaler. Cirka 240 av lägenheterna kommer att bli studentbostäder.

Läs mer om utvecklingen vid före detta Farsta sjukhem på projektet Perstorps webbplats.

Bilder

En förskolegård med gungor och andra lekredskap, stora stenar att klättra på och träd som omger gården. Förskolebyggnad bakom gården och en redskapsbod. Barn som leker på gården, barn och vuxna som går längs förskolebyggnaden. Illustration
Vy över förskolan. Illustration: PE Landskap/Max arkitekter
En avlång och mjukt rundad skolbyggnad med gråbeige fasad vid Perstorpsvägen. Planterade träd vid gata. Biltrafik och människor i rörelse. Illustration
Vy mot skolan från Perstorpsvägen. Illustration: Norconsult
Vy från Ekebergabacken över ett parkeringshus med böljande former och, längre bort, höga flerbostadshus. Människor i rörelse. Illustration
Ekebergabacken med kvarter D i fonden samt parkeringshus och fördelningsstation till höger i bild. Illustration: Gravity
Flerbostadshus med ljust beige fasad längs Perstorpsvägen. Träd och gröna ytor samt bostadshus på andra sidan gatan. Illustration
Perstorpsvägen med kvarter E till vänster, kvarter D i fonden och befintliga hus i Perstorp till höger. Illustration: Jägnefält Milton

Tidsplan

 • Start-PM: kvartal 3, 2015
 • Synpunkter från programsamrådet inarbetas kvartal 3, 2015
 • Samråd: 8 oktober–26 november 2019
 • Granskning: 14 december 2022–1 mars 2023
 • Antagande: preliminärt kvartal 2, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

 • Veidekke
 • Småa/ALM Equity
 • Wallenstam
 • SISAB
 • Stockholm Parkering.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Martin Styring
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 593

Caroline Cronvall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 685

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Larsboda

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad