• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Mårbackagatan

Farsta

Cirka 80 bostäder planeras längs med Mårbackagatan i Larsboda. Planen heter Del av Farsta 2:1 vid Mårbackagatan med diarienummer 2018-02681 och fick laga kraft under april 2024.

Planen innehåller två kvarter för flerbostadshus längs Mårbackagatan på vardera sidan om korsningen Mårbackagatan och Persbergsbacken. Planen tillåter fyra våningar i det södra kvarteret och fem i det norra. Totalt blir det cirka 80 bostäder. Flerbostadshusen är så kallade Stockholmshus.

Planen föreslås skapa en tydligare inramning med karaktär av stadsgata längs Mårbackagatan och tydliggöra sambandet mellan Farsta strand och Drevvikens strand. Entréer vänds mot gatan vilket bidrar till ett mer levande och tryggt gaturum.

Här kan du se en 3D-modell av byggnadernas föreslagna volym vid Mårbackagatan:

Park- och naturmark

Placering av byggnaderna har som mål att göra så lite påverkan som möjligt på den kuperade naturmark som finns inom planområdet idag. Mellan de nya byggnaderna och de närliggande radhusen sparas park- och naturmark.

För att bereda plats för bostäderna är det nödvändigt att spränga bort vissa delar av berg på platsen och att fylla ut ojämnheter. Trädfällning är också nödvändig samtidigt som träd sparas där det är möjligt.

Som kompensation planteras ett trettiotal nya träd inom kvartersmarken. Trädsorter anpassas till karaktärshabitatet, ek- och ädellövskog som kan bidra till artrikedom och födotillgång för områdets insekter, fåglar och smådjur. Här planeras även för faunadepåer, fågelholkar och holkar för skalbaggar.

Mobilitetstjänster

Projektet är utsett som pilotprojekt för så kallade mobilitetstjänster. Det innebär till exempel färre parkeringsplatser för bilar, fler cykelparkeringsplatser, lättillgängliga cykelrum och bra tillgång till kollektivtrafik. I konceptet ingår även planer för cykelpool, möjlighet till laddning av elcyklar och laddstolpar för bilpool. 

Bilder

En gatukorsning där mans er ett beiget fyrvåningshus på andra sidan vägen. Personer i rörelse. Illustration.
Bostäder vid Mårbackagatan. Vy mot sydväst. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Illustration över sektion som visar hur byggnaden kommer placeras.
Sektion över planområdets södra del. Forsbackagatan (överst) och Mårbackagatan. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
En ritning där de nya byggnaderna finns utritade. Illustration.
Planförslaget med dess två delområden. Ny bebyggelse i vitt. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Illustration med bostädernas fasader mot gatan.
Fasader bostäder vid Mårbackagatan. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.

Tidsplan

  • Detaljplanen var överklagad till Mark- och miljödomstolen som fastställde stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen. Planen fick laga kraft den 2 april 2024.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden 28 september 2023
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter genomfördes mellan 18 maj–14 juni 2022.
  • Samråd med möjlighet till insyn och lämna synpunkter genomfördes mellan 8 juni–24 augusti 2021
  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 27 april 2018

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Bilder

Flygbild av Mårbackagatan med intilliggande bostäder. Planområdet är markerat med röd streckad linje..
Översiktsbild av Mårbackagatan med ungefärligt planområde markerat.

Vill du veta mer?

Detaljplanerna för projektet är antagen och har fått laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Byggaktör

AB Familjebostäder.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Niklas Karlsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 698

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Stockholmshusen

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad