• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Mårbackagatan

Farsta

I förslaget ingår cirka 80 hyresrätter längs med Mårbackagatan i Larsboda. Planen heter Del av Farsta 2:1 vid Mårbackagatan med diarienummer 2018-02681.

Förslaget till detaljplan innehåller två kvarter för flerbostadshus längs Mårbackagatan på vardera sidan om korsningen Mårbackagatan och Persbergsbacken. Planen tillåter fyra våningar i det södra kvarteret och fem i det norra. Totalt blir det cirka 80 bostäder. Flerbostadshusen är så kallade Stockholmshus.

Förslaget föreslås skapa en tydligare inramning med karaktär av stadsgata längs Mårbackagatan och tydliggöra sambandet mellan Farsta strand och Drevvikens strand. Entréer vänds mot gatan vilket bidrar till ett mer levande och tryggt gaturum.

Här kan du se en 3D-modell av byggnaderna vid Mårbackagatan:

Park- och naturmark

Placering av byggnaderna har som mål att göra så lite påverkan som möjligt på den kuperade naturmark som finns inom planområdet idag. Mellan de nya byggnaderna och de närliggande radhusen sparas park- och naturmark.

För att bereda plats för bostäderna är det nödvändigt att spränga bort vissa delar av berg på platsen och att fylla ut ojämnheter. Trädfällning är också nödvändig samtidigt som träd sparas där det är möjligt.

Som kompensation planteras ett trettiotal nya träd inom kvartersmarken. Trädsorter anpassas till karaktärshabitatet, ek- och ädellövskog som kan bidra till artrikedom och födotillgång för områdets insekter, fåglar och smådjur. Här planeras även för faunadepåer, fågelholkar och holkar för skalbaggar.

Mobilitetstjänster

Projektet är utsett som pilotprojekt för så kallade mobilitetstjänster. Det innebär till exempel färre parkeringsplatser för bilar, fler cykelparkeringsplatser, lättillgängliga cykelrum och bra tillgång till kollektivtrafik. I konceptet ingår även planer för cykelpool, möjlighet till laddning av elcyklar och laddstolpar för bilpool. Projektet kommer att kunna dra nytta av erfarenheter från projektet vid Bjurö på södra sidan Magelungsvägen där ett antal mobilitetstjänster testas, såsom bilpool, cykelverkstad och informationspaket till hyresgäster.

Bilder

En gatukorsning där mans er ett beiget fyrvåningshus på andra sidan vägen. Personer i rörelse. Illustration.
Bostäder vid Mårbackagatan. Vy mot sydväst. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Illustration över sektion som visar hur byggnaden kommer placeras.
Sektion över planområdets södra del. Forsbackagatan (överst) och Mårbackagatan. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
En ritning där de nya byggnaderna finns utritade. Illustration.
Planförslaget med dess två delområden. Ny bebyggelse i vitt. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Illustration med bostädernas fasader mot gatan.
Fasader bostäder vid Mårbackagatan. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.

Stadens förtätas

Stadens översiktsplan beskriver hur stadens bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. I gällande översiktsplan är planområdet markerat som stadsutvecklingsområde (komplettering) med stora stadsutvecklingsmöjligheter. Planområdet ligger även invid Magelungsvägen som är markerat som ett urbant stråk vilket planeras omvandlas till en levande stadsmiljö. Planförslaget är förenligt med gällande Översiktsplan.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden godkände 2010-06-23 programmet för Larsboda strand. Bebyggelseområdena i programmet lyftes sedan in i programmet för Tyngdpunkt Farsta som antogs 2016-06-16.

Tyngdpunkt Farsta är ett tidigare stadsutvecklingsprojekt i Farsta kopplat till stadens förra översiktsplan ”Promenadstaden”. Inom projektet togs ett program fram, som omfattar flera pågående och kommande byggnadsprojekt inom Farsta. Farsta kallas inte längre tyngdpunkt utan är ett av fyra fokusområden, där nya projekt startas med Översiktsplanen som utgångspunkt.

Tidsplan

  • Samråd genomfördes 8 juni–24 augusti 2021
  • Granskning: 18 maj–14 juni 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: kvartal 3 2023

Frågor och svar

Bostadsbristen är en av stadens och regionens största utmaningar. Genom översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen har en inriktning mot att bygga en tätare stad, vilket innebär att många projekt utgör en komplettering i en existerande struktur. I den och i det tidigare förslaget programhandlingen Tyngdpunkt Farsta lyfts området vid Mårbackagatan fram som lämpligt att pröva för förtätning.

I förslaget ingår två nya flerbostadshus i fyra våningar respektive fem våningar enligt modellen för Stockholmshusen. Bostäderna placeras på var sida om korsningen Mårbackagatan/Persbergsbacken och föreslås upplåtas med hyresrätt av Familjebostäder. Totalt ingår cirka 78 nya bostäder.

Denna detaljplan ingår i pilotprojekt mobilitet för Stockholmshusen där nya lösningar testas för att öka kunskapen om hur bilinnehavet kan minska genom mobilitetsåtgärder, till exempel bilpool, cykelpool och närhet till kollektivtrafik.

Det finns en webbsida där du kan läs mer om Stockholmshusen.

Många av Stockholmshusen planeras för mindre markytor som kan vara både otillgängliga och kuperade. Det innebär allt mer komplicerade lösningar för att tillgodose behovet av bilparkering. I flera fall skulle parkeringslösningarna bli orimligt dyra eller inte ens möjliga att ordna inom de områden som planeras. För att lyckas med uppdraget att skapa en tät och sammanhängande stadsstruktur behöver nya lösningar prövas för att kompensera för färre parkeringsplatser.

För denna detaljplan planeras fyra bilparkeringsplatser, varav två platser är avsedda för bilpool och två platser för rörelsehindrade. Samtliga fyra parkeringsplatser förbereds för laddstolpar. Bilpool ska finnas i drift vid inflyttning. Förutom bilpool planeras ett antal andra mobilitetstjänster så som cykelverkstad, god tillgång till cykelparkering och informationstjänster.

Familjebostäder har möjlighet att erbjuda fler parkeringsplatser närmare Farsta strands pendeltågsstation vid behov. Projektet kommer att utvärderas i ett senare skede, bland annat vad gäller parkeringssituationen och behov av eventuella åtgärder.

Den södra byggnaden föreslås i högst fyra våningar för att minska skuggning och insyn mot närliggande radhus. Eftersom ambitionen är att hålla nere kostnaderna för Stockholmshusen bedöms fyra våningar vara ett minimum för att projektet ska vara ekonomiskt genomförbart. Den norra byggnaden placeras med en större distans till bakomliggande radhus vilket motiverar en något högre bebyggelse, högst fem våningar.

En sol- och skuggstudie i form av en 3D-simulering har tagits fram och går att ta del av.

Fler solstudier finns i planens beskrivning i Bygg- och plantjänsten hos stadsbyggnadskontoret.

Familjebostäder och aktuell entreprenör kommer att informera boende och övriga berörda inom området om vilka arbeten man kommer att utföra, under vilka tider arbetet pågår, vilka besiktningar och skyddsåtgärder som kommer att utföras innan sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstrande arbeten påbörjas. Där ingår även radonmätningar och information om vem berörda kan vända sig med frågor inför arbetena och i efterhand om skada eller annan störning uppstår. Detta sker först efter att detaljplanen har fått laga kraft och bygglov har beviljats, tidigast hösten 2022.

Granskningstiden är över och inkomna synpunkter gås igenom och bemöts i ett granskningsutlåtande. Ibland medför synpunkterna större ändringar i förslaget och ibland mindre justeringar. Ett antagande av planen beräknas kunna ske tidigast under 2023.

Granskningstiden är över, den pågick 18 maj–14 juni 2022.

Skriftliga synpunkter på förslaget kan inte längre skickas in.

Efter granskningstiden och det efterföljande interna arbetet tas planen upp för beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden, tidigast september 2022. Enligt Plan- och bygglagen kan ett beslut om att anta en detaljplan överklagas om den klagande senast innan granskningstidens slut har lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen, och beslutet måste angå den klagande och ha gått honom eller henne emot.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Bilder

Flygbild av Mårbackagatan med intilliggande bostäder. Planområdet är markerat med röd streckad linje..
Översiktsbild av Mårbackagatan med ungefärligt planområde markerat.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Området omfattar cirka 5500 kvadratmeter och består av del av fastigheten Farsta 2:1 som ägs av Stockholms stad. Fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt till AB Familjebostäder.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Natali Klosterling
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 303

Niklas Karlsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 698

Stockholmshusen

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad