tecknad karta med ungefärligt planområde markerat med en röd ring
Ungefärligt planområde markerat med röd ring
Projekt Planerat

Kontor blir bostäder på Stora Essingen

Stora Essingen

Detaljplan är avskriven och byggandet av de cirka 700 nya bostäder på Stora Essingen kommer inte att genomföras. Förslaget berörde fastigheterna Ångtvätten 22, 16 och 12, Tvålen 4 och 7 samt Tvättkorgen 2 och 3.

Projektfakta

Kontor på Stora Essingen blir bostäder

I planen ingick det att omvandla kontor till framförallt nya bostäder. Planförslaget innebar en komplettering med cirka 700 bostäder, kontor, verksamheter, och förskoleplatser. Bostäderna på stadens mark var tänkta att vara hyresrätter.

Förslaget berörde gatorna Essingeringen, Segelbåtsvägen, Källbergsvägen och Junohällsvägen. Planområdet är cirka 5 hektar stort.

Tätare, sammanhållen och levande stadsmiljö 

I översiktsplanen var området utpekat som en del av den centrala stadens utvidgning. Det huvudsakliga målet med utvidgningen var att skapa en tätare, sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö med förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur, upplevelser med mera. 

Strandpromenaderna och parkstråken kring Essingeöarna skulle också utvecklas så att bland annat kontakten med vattnet skulle bli bättre. Det fanns även ett förslag om ny pendelbåtstrafik som skulle göra det enklare att resa till andra stadsdelar. 

Kungsholmen

Preliminär tidplan

  • Start-PM: fjärde kvartalet 2017
  • Samråd: första kvartalet 2020
  • Granskning: första kvartalet 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2021
  • Avskrivning efter beslut i stadsbyggnadsnämnden: 22 september 2023

Fastighetsägare

AMF Pensionsförsäkringar AB, Gemverk AB, K/B Edificator Ernst Hellstedt och Co samt Familjebostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen. Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karin Sandler Djerf

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad