Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

Kontors- och verksamhetslokaler vid Kristinebergs slottsväg

Kristineberg

Kvarteret Kristineberg 1:10 ligger utmed Essingeleden norr om Hjalmar Söderbergs väg. Här planeras för cirka 30 000 kvadratmeter kontorslokaler och 2 000 nya arbetsplatser. Publika lokaler placeras i bottenvåningen.

Projektfakta

Kontor och verksamhetslokaler i Kristineberg 1:10

I förslaget till detaljplan för kvarteret Kristineberg 1:10 avser att möjliggöra en byggnad på sex till sju våningar med kontorsverksamhet och lokaler i bottenplan. Byggnaden placeras med långsidan mot Essingeleden. Förslaget bedöms omfatta totalt cirka 30 000 kvm ljus BTA. Kontorsbyggnaden och de arbetsplatser som görs möjliga är positivt för näringslivet i regionen. En uppskattning är att cirka 2 000 arbetsplatser kan möjliggöras.

Förslaget till detaljplan tar hänsyn till naturvärden och nätverk för ek och eklevande arter.

Genomförandet av detaljplanen innebär att en befintlig byggnad inom planområdet rivs, i enlighet med beslutat rivningslov. Detaljplanen ska också bidra till att befintliga naturvärden och ekosystemtjänster kan fortleva och utvecklas.

Kvarter Kristineberg 1:4 avskrivs

Planläggning för bostäder inom Kristineberg 1:4 med flera är inte längre aktuellt med anledning av att kurvan för flygbuller för Bromma flygplats ligger över området. Det allmänna intresset för att bevara parken och de gröna ytorna är stort. 

Byggaktörer

Ett planavtal har tecknats med NCC Property Development AB. 

Tidplan

  • Samråd Q4 2023
  • Granskning Q1 2025
  • Antagande Q3 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexandra Källén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad