Projekt Planerat

Kontors- och verksamhetslokaler vid Kristinebergs slottsväg

Kristineberg

Kvarteret Kristineberg 1:10 ligger utmed Essingeleden norr om Hjalmar Söderbergs väg. Här planeras för cirka 60 000-70 000 kvadratmeter kontorslokaler. Publika lokaler placeras i bottenvåningen mot gatan. Området kommer att byggas ut i flera etapper.

Projektfakta

Vad?

Totalt planeras cirka 60 000-70 000 kvadratmeter kontorslokaler i 6-7 våningar med garage i källarplan. Publika lokaler placeras i bottenvåningen mot gatan. Stor hänsyn ska tas till läget invid Essingeleden för att hantera buller, risk och luftkvalité.

Vem?

Byggherren NCC Property Development AB har fått markanvisning för uppförande av kontor. 

När?

Samrådsmöte för detaljplanen hölls den 11 april 2013 på Kungsholmen. Samrådet pågick under tiden 25 mars till och med 6 maj 2013. 

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd i målet om Kristineberg 1:10. Naturskyddsföreningen har därför klagorätt och Mark- och miljööverdomstolens dom står sig. Beslutet att anta detaljplanen är därmed upphävt. 

Bildgalleri

Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter.
Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter.
Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter
Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter
Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter.
Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Magnus Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad