Område vid vattnet. Inringad plans på karta där det utreds för ny fotbollsplan.Karta.
Fotbollsplan utreds i Kristinebergs strandpark. Cirkeln markerar den ungefärliga platsen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fotbollsplan utreds i Kristinebergs strandpark

Kristineberg

Nordvästra Kungsholmen genomgår en omfattande förändring från tidigare industriområde till en tätbebyggd stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och service. Staden utreder möjligheten att uppföra en 11-spelsplan inom Kristinebergs strandpark. Planområdet ligger inom fastigheterna Tennisbollen 1 och Kristineberg 1:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en 11-spelsplan inom Kristinebergs strandpark för att möta behovet av idrottsytor i innerstaden och som ersättning för minskade idrottsytor på nya Stadshagens IP.

I Stockholms stads Översiktsplan beskrivs Kristinebergs strandpark som en viktig mötesplats och har stor betydelse för att uppnå översiktsplanens mål om en sammanhängande stad och en god offentlig miljö. Mötesplatser omfattas bland annat av samlingslokaler och idrottsanläggningar som lockar besökare från olika delar av staden. I Översiktsplanen framgår även att 11-spelsplanen i Stadshagen ska ersättas på en ny plats på Kungsholmen och staden utreder nu möjligheten att uppföra en ny fotbollsplan i Kristinebergs strandpark.

På del av området finns i dag en tennishall som ska rivas, då en ny byggs i Stadshagen.

Fotbollsplan och park. Karta.
Kartbild där ungefärligt område för parkmark respektive idrott som utreds är utritade.

Behov av ytor för både idrott och park

Planarbetet ska sträva efter att tillgodose idrottens behov av yta för sin verksamhet likväl som allmänhetens behov av tillgång till park.

Under planarbetet behöver dagvatten- och skyfallsfrågor i samband med eventuell flytt av pumpstation särskilt utredas samt kompensation för befintliga anläggningar i parken.

Planområdet markanvisades till fastighetskontoret av exploateringsnämnden den 12 maj 2022.

Byggaktör är Stockholms stad.

Tidsplan

  • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden 9 juni 2022.
  • Samråd: slutet av 2024.
  • Granskning: våren 2025.
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: hösten 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Andrew Blank
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 226

Monica Almquist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 252

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Kristineberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad