Föreslagen lågdel med flacka tack mot Mårbackagatan.  Hörnbyggnad i framkant i ljus tegelfasad. I bakgrunden till vänster anas några punkthus.
Vy över Mårbackagatan tillsammans med sydvästra hörnbyggnaden i framkant som uppförs med en portik till innergården. Bild: Tengbom
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontor- och hotellbyggnad byggs om till bostäder

Larsboda

Syftet med detaljplanen är att genom om- och tillbyggnad av en befintlig kontors- och hotellbyggnad möjliggöra för cirka 640 nya bostäder samt lokaler i bottenvåning för allmänna funktioner.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en omvandling och komplettering av befintlig kontors- och hotellbyggnad på fastigheten Sillö 5.

Planen möjliggör för bostäder kombinerat med förskola samt centrumverksamheter i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och inom tunnelbanans influensområde. På fastigheten kan cirka 640 nya bostäder skapas i form av mindre bostadslägenheter och radhus på tak.

Befintlig markparkering i öst omvandlas till en grön gård med växtbäddar och trädplanteringar som uppmuntrar till social samvaro, lek och rekreation och får en viktig funktion för lokal fördröjning av dagvatten och ekosystemtjänster. Parkering för boende och verksamma anordnas i sin helhet i garage under gård.

Inom ramen för detaljplanen sker ett parallellt arbete med en omstrukturering av Mårbackagatan. Syftet är en ändamålsenlig planstruktur, ökad tillgänglighet för gående och cyklister, och skapa en tydligare inramning med karaktär av ett urbant stråk längs gaturummet.

Planområde

Föreslaget planområde omfattar totalt cirka 18 700 kvadratmeter och ägs av Farsta Sillö 5 AB. Planområdet avgränsas av Mårbackagatan i väst, Edsvallagatan i norr och Fryksdalsbacken i söder.

Tidsplan

  • Samråd genomfördes 14 december 2021 till 31 januari 2022
  • Granskning planeras under kvartal 2, 2024
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden planeras under kvartal 3, 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

  • Farsta Sillö 5 AB

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Natali Klosterling
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 303

Ayub Aden
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 917

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Så planeras stadsutveckling

Projekt i Larsboda

Uppdaterad