• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hotellbyggnad och orangeri vid Villa Källhagen

Norra Djurgården

Villa Källhagen är en anrik restaurang på Norra Djurgården. Ägarna vill utöka med en ny byggnad för hotellrum och ett nytt orangeri. Fastigheten Norra Djurgården 1:1 ligger i ett exponerat läge inom riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården och Nationalstadsparken. Det innebär att förändringar ska ske med hänsyn till stadsbild samt kulturvärden.

Villa Källhagen är en välkänd anrik restaurang med rötter från 1700-talet belägen på Norra Djurgården. Villa Källhagen värdshus vill utöka sin restaurang- och hotellverksamhet med en ny byggnad för hotellrum och ett nytt orangeri.

Fastigheten Norra Djurgården 1:1 ligger i ett exponerat läge inom riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården och Nationalstadsparken. Det innebär att förändringar ska ske med hänsyn till stadsbild samt kulturvärden.

Nybyggnaden ska till sin utformning och volym underordna sig den befintliga bebyggelsen och ansluta till Djurgårdens arkitektur.

Genom en hög arkitektonisk verkshöjd på föreslagen bebyggelse, ska projektet bidra till mervärden i kulturlandskapet och förstärka Djurgården som rekreativ målpunkt. En utveckling av verksamheten ska stärka Stockholms attraktivitet och besöksnäring.

Planarbetet bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan vad gäller kulturmiljö och kommer drivas med utökat förfarande.

Tidsplan

  • Start-PM april 2022
  • Samråd februari 2023
  • Granskning januari 2024
  • Godkännande SBN april 2024
  • Antagande KF juni 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Inblandade aktörer

Marken ägs av Statens Fastighetsverk. Kungen har dispositionsrätt till marken. Dispositionsrätten förvaltas av Kungliga Djurgårdens förvaltning som upplåter marken genom arrende till Villa Källhagen Fastighet AB.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Hajir Latifi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 102

Projekt på Norra Djurgården

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad