Flygbild över tillbyggnaden som har ett kupolliknande tak
Flygbild över tillbyggnaden (Bild: Elding Oscarson)
Projekt Pågående

Ny byggnad vid Tekniska Museet

Ladugårdsgärdet

En tillbyggnad görs av Tekniska Museets lokaler inom fastigheten Norra Djurgården 1:1. Den nya byggnaden blir ett center för vetenskapskommunikation.

Bilder

Miljöbild, vy mot tillbyggnaden
Miljöbild, vy mot tillbyggnaden (Bild: Elding Oscarson)
Interiörbild inuti kupolen
Interiörbild (Bild: Elding Oscarson)

Projektfakta

Lärande och problemlösning

En till- och ombyggnad ska göras av Tekniska Museets lokaler inom museets centrala delar, intill Wallenbergshallen. Tillbyggnaden ska bland annat innehålla en domteater och laborationsytor. Lokalen blir en plats för lärande, problemlösning och utforskande för allmänheten, forskare, näringsliv och offentliga verksamheter.

Platsen för tillbyggnaden utgörs idag av stora asfalterade ytor som används för parkering och logistik. Byggnaden placeras fristående från Maskinhallen och Ridhuset, med kopplingar till dessa via gångbroar.

Ny arkitektonisk målpunkt

Tillbyggnaden består i huvudsak av ett nytt center för vetenskapskommunikation och är ett samarbete mellan flera universitet och vetenskapscenter i Sverige. Tillbyggnaden kan genom sin höga ambitionsnivå bli en ny arkitektonisk målpunkt i Stockholm. I samband med utbyggnaden planeras även museets inne- och utemiljö knytas ihop för att öka tillgängligheten.

Tidplan

  • Start-PM augusti 2019
  • Plansamråd med begränsat förfarande 14 januari–3 februari 2020
  • Antagande april 2020
  • Laga kraft 2020-04-24. Länsstyrelsens beteckning: 402-1896-2020.

Byggaktör

Stiftelsen Tekniska Museet. Staten äger marken för museiområdet och upplåter marken till Stiftelsen Tekniska Museet genom Statens Fastighetsverk/Djurgårdsförvaltningen.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad