dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Ny cykelbana förbi Spånga station

Spånga

Cykelstråket som passerar Spånga station är utpekat som ett pendelcykelstråk i stadens cykelplan och därmed prioriterat, men idag saknas cykelinfrastruktur förbi stationen. Därför ska en ny cykelbana byggas längs den gångbana som finns på västra sidan om Spånga Stationsväg och Bromstensvägen. Övergångsställen på platsen kommer att hastighetssäkras. På så sätt förbättras framkomligheten och säkerheten för gång och cykel på platsen.

Projektfakta

Saknad länk i viktigt stråk

Spånga station är en välanvänd bytespunkt mellan bussar och pendeltåg, Spånga Stationsväg är en trafikerad huvudgata och en viktig länk för busstrafiken. I dag tvingas cyklister välja mellan att cykla på gångbanan eller i blandtrafik. Med en ny cykelbana förbi stationen kopplas de cykelbanor som finns både norr och söder om stationen samman och höjer därmed både framkomligheten och säkerheten för cyklister.

De här åtgärderna planeras att göras på platsen:

  • Befintlig gångbana på Spånga Stationsväg breddas för att även rymma cykelbana.
  • Körfält för bil och buss smalnas av för att ge utrymme för cyklar.
  • Längs Bromstensvägen mellan Spånga Kyrkväg och Spångavägen flyttas belysningsstolpar och räcken för att med enkla medel kunna bredda gång- och cykelbana.

Anpassningar för ändrade hastigheter

I området planeras för ändrade hastigheter i samband med att stadens hastighetsplan rullas ut. Det här innebär att farthinder byggs i samband med befintliga övergångsställen över Spånga Kyrkväg och Bromstensvägen.

Preliminär byggstart under 2021

Utredning pågår runt detaljer i projektet, planering och projektering. Planen är att ta beslut om genomförande under hösten 2020 och starta ombyggnationen under 2021.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad