Karta som visar planområdets avgränsning markerat med rött, illustration.
Karta som visar planområdets avgränsning.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt flerbostadshus vid Spånga centrum

Solhem

I de centrala delarna av Spånga, i stadsdelen Solhem, finns planer för ett nytt flerbostadshus med plats för lokaler och kontor. Planområdet ligger i utkanten av Spånga centrum.

Planen syftar till att stärka Spånga centrum och dess entré genom att tillföra ett flerbostadshus vid Sörgårdsvägen med cirka 20 bostäder i fyra till fem våningar. Förslaget är att den nya bebyggelsen har ett varierat innehåll, likt dagens situation. Lokaler föreslås i bottenvåning mot Sörgårdsvägen, med kontor och bostäder i övriga våningar uppåt.

Den föreslagna bebyggelsen kan också bidra till aktivitet i området och dess gaturum genom de nya lokalerna och kontor.

Planområde

Planområdet består av fastigheten Värsta gård 23 och ligger cirka 250 meter från Spånga station. I dag finns en byggnad i två våningar på fastigheten med verksamheter och kontor.

Planområdet möter en korsning av fyra vägar, intilliggande villabebyggelse samt kuperad naturmark på motsatt sida Sörgårdsvägen åt öster. Fastigheten, tillika planområdet, är cirka 1 800 kvadratmeter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Tidsplan

  • Start-PM 9 december 2021
  • Samråd november - januari 2024/2025
  • Granskning kvartal 3 2025
  • Antagande våren 2026.

Byggaktör

Stadsbyggnadskontoret har tecknat ett planavtal med Belisol AB för att täcka kostnaderna i samband med upprättandet av detaljplanen.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Tony Andersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 318

Projekt i Solhem

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad